Fjernvarmeprodukter

Fjernvarmeprodukt for bedrifter og borettslag

Statkraft Varme AS jobber kontinuerlig med å forbedre vår produksjon, leveranse og produkter slik at disse skal ha best mulig miljøprofil. Effektive kundesentraler er av stor betydning for bedre utnyttelse av produsert energi. Vår prismodell skal gi våre kunder et økonomisk insentiv til å optimalisere sine kundesentraler og reguleringssystemer.

Energiloven regulerer at fjernvarmeprisen ikke skal overstige prisen på strøm for området.

Effektleddet på fjernvarme settes likt med det lokale nettselskapet sin effektpris. Energileddet i fjernvarmeprisen reduseres samtidig til å omfatte summen av kraftpris, påslag, grønne sertifikater, enegiledd i nettleien samt forbruksavgift, minus 6 øre som omregnes til volumledd.

Hensikten er å redusere mengden fjernvarmevann som passerer kundenes anlegg. Slik oppnår vi høyere utnyttelsesgrad og dermed lavere returtemperatur.

Returtemperaturen forteller hvor effektivt kunden utnytter sitt anlegg.

Returtemperatur er temperaturen på fjernvarmevannet etter at det har avlevert varme til kunden. Ved lavere returtemperatur får vi en bedre utnyttelse av eksisterende fjernvarmenett, og flere kunder kan kobles til med samme vannmengde. Ved å senke returtemperaturen blir vår produksjon mer effektiv da energien vi produserer utnyttes bedre. Dette er en miljøvennlig løsning, og mindre energi går tapt.

Volumledd.

Vi trekker fra 6 øre/kWh på fjernvarmeprisen. Dette skal kompensere for det nye volumleddet.  Volumleddet tilsvarer vannmengden(m3) som har passert kundesentralen og multiplisert med en volumpris (kr/m3). Ved temperaturdifferanse som er i henhold til krav i våre tekniske bestemmelser (= 45 oC), vil dette tilsvare 6 øre/kWh. Dette gjelder i perioden november tom. februar.

Det skal lønne seg å ha godt regulerte og effektive anlegg.  Et anlegg som er normalt godt regulert vil "gå i null", det blir ingen prisforskjell. For anlegg som er svært godt regulert blir det billigere og det blir tilsvarende dyrere for ineffektive anlegg.

Fastleddet fjernes

Har du spørsmål til dette, ta kontakt for nærmere orientering.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Ny prismodell 1,5MB .PDF