Returtemperatur og volum

returtemperatur

Returtemperatur prosjektet innføres i hele landet fra 2018.

Hva er returtemperatur?

Returtemperatur er den temperaturen som fjernvarmevannet har når det har gitt fra seg varme i  bygget og returnerer til fjernvarmenettet. Vi måler temperaturen på vannet inn og ut av bygget. Differansen mellom temperatur på vannet inn i bygningen og temperaturen på vannet ut av bygningen (kalles Delta T,Δt), forteller oss hvor mye varme som er overført til bygget fra vannet. Et godt regulert anlegg bruker lite vann og har stor forskjell på inn- og ut-temperatur.  DeltaT(Δt) på 45° regnes som et middels godt anlegg. 

Hvorfor er returtemperatur viktig?

Høy returtemperatur betyr at det sirkulerer mye vann i fjernvarmenettet som ikke gjør noen nytte. Med en bedre utnyttelse av fjernvarmevannet kan vi koble til flere kunder uten å øke leveringskapasiteten. Det betyr bedre ressursutnyttelse for oss, samfunnet og miljøet. Nå vil vi at det skal bety noe positivt for våre kunder også. Derfor vil vi belønne de kundene som satser på bedre ressursutnyttelse.

Hvordan kan jeg som kunde tjene på lav returtemperatur?

Du vil få en ekstra kostnad eller rabatt avhengig av hvor mye vann som sirkulerer i fjernvarmeanlegget ditt. I tillegg vil du oppnå en besparelse i form av redusert strømkostnad når det pumpes mindre vann gjennom bygningen din. Gjennom returtemperaturprosjektet innfører vi derfor et volumledd på fjernvarmefakturaen slik at du vil betale litt mindre per kilowattime du forbruker, samtidig som du må betale litt for varmemengden som passerer gjennom anlegget ditt.

Hvordan beregnes volumleddet?

Volumleddet beregnes slik at dersom det tekniske kravet på 45° i temperaturforskjell er oppfylt vil det ikke være noen endring på prisen i forhold til i dag. Vi trekker fra 6 øre/kWh på fjernvarmeprisen. Dette skal kompensere for det nye volumleddet.  Volumleddet gjelder i perioden november tom. februar. Resten av året er fakturaen uten volumledd. Det skal lønne seg å ha godt regulerte og effektive anlegg.  Et anlegg som er normalt godt regulert vil "gå i null", det blir ingen prisforskjell. For anlegg som er svært godt regulert blir det billigere og det blir tilsvarende dyrere for ineffektive anlegg. Som kunde får du en ny mulighet til å påvirke oppvarmingskostnaden din.

Volumleddet tilsvarer vannmengden(m3) som har passert kundesentralen og multiplisert med en volumpris (kr/m3). Ved temperaturdifferanse som er i henhold til krav i våre tekniske bestemmelser (=  45°), vil dette tilsvare 6 øre/kWh.

Virker det?

Etter flere år med volumledd på fakturaen i Trondheim kan vi konkludere med at: JA, det virker!  Besparelsen gir nok vann til å koble på 150 boenheter. Det er mye varme som ellers ville gått til spille og mange kunder har fått en lavere kostnad for sin fjernvarme.

Hva kan jeg som kunde gjøre for å få et mer effektivt fjernvarmeanlegg?

 • Ingen åpne by-passløp mellom tur og retur på sekundærsiden (varmeanlegget i bygget)
 • Hovedpumpen i varmeanlegget bør være trykkstyrt for å oppnå god mengderegulering
 • Er det installert akkumulatortanker i tillegg, er det viktig at ladepumpen stopper når ønsket tanktemperatur er oppnådd
 • Reguleringsventiler må være riktig dimensjonert og ikke for store. Det er bedre med to mindre ventiler i sekvens enn én stor
 • Angi korrekte “bør-verdier” i alle regulatorer
 • Lag en oversikt og funksjonskontroll for samtlige ventilasjons- og varmeinstallasjoner • Innreguler varmeanlegget
 •  Monter, juster eller skift radiatortermostater
 • Lag en oversikt over systemer med ekstra høye temperaturkrav, f.eks. tørkerom, varmesluser og sekundær varmtvannsbereder
 • Kontroller at systemene for varmegjenvinning er korrekt tilkoblet
 • Tilpass varmesystemet for lavere returtemperaturer ved reinvestering og nyinstallasjon
 • Unngå for høye magasintemperaturer i beredere og varmelager
 • Turtemperatur på varmekurser skal utetemperaturkorrigeres  

Hvordan kan jeg som kunde finne ut hva temperaturdifferansen er på mitt anlegg?

Vi bekoster EnergiGuiden, et energioppfølgingssystem for alle våre næringskunder. Her er det egne visninger for DeltaT. Les mer om Energiguiden her.

Kan jeg som kunde få hjelp til å få et mer effektivt anlegg?

Ja, Statkraft Varme kan tilby deg en helsesjekk av anlegget ditt. En helsesjekk innbefatter:

 • Vi gjennomfører en visuell kontroll av det varmetekniske anlegget i henhold til en sjekkliste. Driftspersonell kan gjerne delta for å lære hvordan anlegget bør kontrolleres.
 • På forhånd foretar vi en analyse av ditt historiske forbruk, effekttopper og vannforbruk i forhold til utetemperaturer. Slik kan vi avgjøre om anlegget ditt er godt regulert og vi vet mer om hvilke mangler vi evt. skal lete etter samt hvilke tiltak vi skal foreslå.
 • I ettertid sender vi en tilstandsrapport med forslag til forbedringstiltak.
 • En helsesjekk koster 6500,-