Strekningen Bryggekanten - Jeløygata - Sykehusgata

18/11-2015: Arbeidet pågår og vil trolig sluttføres i løpet av uke 48. Reetablering vil bli utført i kommunal regi.

22/10-2015: Gravearbeider igangsatt i uke 43. Uvisst på nåværende tidspunkt hvor lang tid arbeidene vil ta. Dette fordi området er komplisert både pga mye eksisterende infrastruktur i bakken samt hensynet til fremkommelighet for biltrafikk, gående og syklende.