Strekningen Varnaveien-Midtveien-Løkkeveien-Calbergveien-Gartnerveien-Ryggeveien-Øreåsveien –Øreåsen skole – gangvei østover.

18/11-2015: Strekningen er nær sluttført. Noe reetablering og rydding gjenstår. Ledningstrase er idriftsatt. Det betyr at produksjonsanlegget på Årvollskogen nå kan levere varme inn på hovednettet som strekker seg ned til Moss sentrum. Ytterligere gravearbeider fremover vil omfatte mindre delstrekk og stikkledninger for tilknytning av kunder.

22/10-2015: Gravearbeider langs Øreåsveien (i ballbaneområdet) fra Myraveien til Øreåshallen er nær sluttført. Opprydningsarbeider pågår. Ballbaneområdet er nå fuktigere enn tidligere. Det vil i høst utføres dreneringsarbeider og endelig reetablering gjøres vår 2016.