Dronningensgate, Torggata

Dronningensgate/Torggata

26-11-2015:Dronningensgate ferdig fra Hjertnespromenaden opp til krysset Kongensgate. Videre arbeider kun dersom været tillater dette. (Asfalteringsarbeider kan ikke utføres på vinter).

26-10-2015:Fra 26.10.2015 og 14 dager fram i tid er Dronningensgate planlagt stengt
fra Kongensgate til Hjertnespromenaden, grunnet arbeider med reetablering av
kjørebane og fortau.  I arbeidene inngår også nedsenking av veikryss.

26-10-2015:Fortau i Torggata er ferdigstilt, asfalt kjørebane i Torggata er lagt.

05-06-2015: Istandsetting av Dronningensgate, Torggata vil starte på forsommer som påfølgende aktivitet når Rådhusgata er ferdig

09-12-2014: Hele Dronningensgate ble åpnet for trafikk 27.november. gata er midlertidig istandsatt. Endelig istandsetting utføres vår 2015.

15.10.2014:  Fra sør er det etablert fjernvarme fra Badeparken over Hjertnespromenaden og opp til krysset Torggata-Dronningensgate. Grøft opp til Torggata er fylt og deler av fortau midleritid tilbakesatt. Det etableres  kryssing av fjernvarme og høyspent over Dronningensgate inn Torggata. Det graves videre oppover mot krysset Rådhusgata.

15.10.2014: Fra nord er det etablert fjernvarme og ny overvannsledning  i Dronningensgate fra Landstadsgate ned til Stockfletsgate.  Det er oppgravd grøft ned til Kongensgate. Fylling av strekning Landstadsgate ned til Stockfletchgate pågår. 

Landstadsgate

18-11-2015: Fortau er asfaltert, asfaltering av vei foregår nå.

26-10-2015: Istandsetting av Landstadsgate utføres før vinter 2015. Aktivitet
koordineres med arbeider og veistenging av Dronningensgate. Kantsteinarbeider
er ferdig, gjenstående er asfaltering av kjørebane og fortau.

05-06-2014: Istandsetting av Landstadsgate vil starte opp som påfølgende aktivitet av Dronningensgate høst 2015.

09-12-2014: Det etableres fjernvarme og ny kommunal hovedvannledning i gata. Gata vil bli midlertidig istandsatt, asfaltert og åpnet for trafikk medio desember.

15.10.2014 Fjernvarme er etablert med kryssing over Sandefjordveien ved rundkjøring ved brannstasjon. Det pågår gravearbeider videre bortover i Landstadsgate mot kryss Landstadsgate-Dronningensgate.