Generelt om nettutbyggingen

I flere av gatene hvor Statkraft etablerer fjernvarmenett byttes hundre år gammelt vann- og avløpsnett samtidig. Ny kommunal vannledning legges i felles grøft med fjernvarmerørene og utføres samtidig med legging av fjernvarme. Ny vannledning legges med stikkledning til eiendommer som forsynes med vann.

18-06-2014:Bugårdsgata 7
Entreprenørfirmaet Haakon Skuggedal leier 1 etg av Lasarettet i Bugårdsgata 7. Huset benyttes til hvilebrakke / brakkerigg / møtevirksomhet i forbindelse med anleggsvirksomheten.


18-06-2014: Mellomlageret på Sykehustomta
Entreprenør har avviklet lager på Sykehustomta.