Fornybar Enegi

Fjernvarme bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. Fjernvarmens grunntanke er å bruke energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for dem det er stor etterspørsel etter.

 

Fjernvarme erstatter fossile energikilder

Fjernvarme bidrar til å redusere CO2-utslipp fordi den kan erstatte ikke fornybare energiformer som for eksempel fyringsolje.  Stadig flere legger om anleggene sine fra tradisjonell oljefyr til fjernvarme. Dette reduserer lokale miljøutslipp og gir renere luft.

Fjernvarme utnytter ressursene

Fjernvarme er et fleksibelt distribusjonssystem som utnytter mange ulike energikilder. For Statkraft Varme er avfall, biobensel som flis og pellets og biogass de viktigste energikildene. På den måten utnytter vi energikilder som ellers ville gått tapt.

Fornybarandel

I 2016 hadde Statkraft Varme en fornybarandel på 91,8 % iberegnet el. Vår ambisjon er å øke fornybarandelen slik at vi blir tilnærmet 100 % fornybare i løpet av de kommende årene. Gjennom ulike tiltak stimulerer Statkraft Varme til bedre energiutnyttelse for sine næringskunder:

Hos oss lønner det seg å ha et effektivt kundeanlegg som henter ut mye varme pr. kubikk med fjernvarmevann. Vi premierer også de som har en jevn forbruksprofil, og vi stimulerer til dette ved å tilby energioppfølgingssystemet, Energi Guiden, til alle våre næringskunder. Gjennom disse tiltakene kan vi utnytte ressursene enda bedre og koble på flere kunder uten å øke brenselforbruket.