Fornybar energi

I 2015 hadde Statkraft Varme en fornybarandel på 96.6 % iberegnet el. Vår ambisjon er å øke fornybarandelen slik at vi blir tilnærmet 100 % fornybare i løpet av de kommende årene.

Fjernvarme erstatter fossile energikilder

Fjernvarme bidrar til å redusere klimautslipp fordi den erstatter mindre miljøvennlige energiformer som for eksempel fyringsolje.  Stadig flere legger om fra tradisjonell oljefyr til fjernvarme. Dette gir reduserte utslipp og bedre luftkvalitet. 
En satsing på norsk fjernvarme reduserer utslippene av CO2 ettersom vi kan eksportere ren norsk vannkraft som frigjøres når vi reduserer strømforbruk her hjemme.

Fjernvarme utnytter ressursene

Fjernvarme er et fleksibelt distribusjonssystem som utnytter mange ulike energikilder. For Statkraft Varme er avfall, biobensel som flis og pellets, og biogass de viktigste energikildene. På den måten utnytter vi energikilder som ellers ville gått tapt. Slik reduserer fjernvarmesystemene samfunnets totale bruk av energiressurser. Dette er energieffektivisering på systemnivå.

Økt utnyttelse av fjernvarmen

Statkraft Varme har i løpet av de siste årene truffet tiltak for å utnytte fjernvarmeproduksjonen bedre. Gjennom vår prismodell legger vi økt vekt på hvor godt kundeanleggene utnytter varmen og på effektettaket (maxeffekt). Vi premierer  kunder som har effektive anlegg og et jevnt forbruk uten store "topper".  Disse tiltakene gjør at vi kan utnytte den produserte varmen bedre og koble flere kunder på fjernvarmenettet.