Hvordan ta vare på miljø og sikkerhet ved etablering av fangstanlegg?

Støy

For å minimere eventuell støy fra anlegget, planlegger vi å bygge inn det utstyret som kan gi uønsket støy, som for eksempel kompressorer. Vi har i dag krav til begrenset støynivå fra eksisterende forbrenningsanlegg, og samme krav vil gjelde for et eventuelt karbonfangstanlegg. 

 

Sikkerhet

Et karbonfangstanlegg på Heimdal vil ikke medføre noen økt eksplosjons- eller brannfare. For å sikre en effektiv og miljømessig god logistikk/transport av CO₂, må vi ha et begrenset lokalt lager av CO₂ inne på Statkraft sitt område. 

CO₂ i luft er ikke giftig, men luft med tilstrekkelig høye konsentrasjoner av CO₂ vil medføre en risiko for kvelning. Statkraft jobber proaktivt for å sikre at CO₂-håndteringen på Heimdal vil gjennomføres på en sikker og betryggende måte. 

CO₂ benyttes i en rekke industrier som for eksempel ved bryggerier og slakterier. Tekniske løsninger for håndtering, transport og lagring av CO₂ er kommersielt tilgjengelig og regelverket håndheves av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kravene til sikkerhet vil selvsagt bli godt ivaretatt ved realisering av et eventuelt karbonfangstanlegg.

 

Miljø og utslipp

Utslippene til luft vil endres noe, da små mengder aminer vil følge med røykgassen ut av fangstanlegget. Aminene vil reagere med komponenter i atmosfæren og blant annet kunne omdannes til nitrosaminer, en gruppe stoffer som er kreftfremkallende. Det har vært, og er, stort fokus på aminutslipp til luft. Det er blant annet utviklet tekniske løsninger som reduserer utslippet slik at de tilfredsstiller de strenge myndighetskravene. Statkraft vil i samarbeid med ekspertmiljøer og relevante myndigheter, Miljødirektoratet, gjøre nødvendig arbeid for å sikre at et fangstanlegg på Heimdal designes, bygges og driftes på en miljømessig trygg og forsvarlig måte. 

 Relatert innhold