Lær mer om karbonfangst, -lagring og -utnyttelse

Karbonfangst og -lagring, eller «Carbon Capture and Storage» (CCS) på engelsk, er enkelt forklart en måte å sende CO2-en tilbake dit det kom fra. På denne måten nulles utslippene ut totalt sett. CCS kan også bidra med negative utslipp dersom CO2-en er av biologisk opphav. Med negative utslipp mener vi at mengden CO2 totalt sett reduseres ved at man fjerner CO2 som er en naturlig del av karbonkretsløpet. FNs klimapanel har kommet fram til at man trenger å lagre flere milliarder tonn CO2 hvert år dersom vi skal holde oss under 1,5 graders oppvarming, og at negative utslipp fra CCS er nødvendig.

CO2 som fanges kan også brukes videre i prosesser som trenger CO2, slik som for eksempel produksjon av drivstoff eller andre produkter. Det er dette som kalles for karbonfangst og -utnyttelse, eller «Carbon Capture and Utilization» (CCU) på engelsk. Klimaeffekten av CCU avhenger både av hvorvidt du bruker fossilt eller biogent CO2, og i hvilken grad CO2 frigis når produktene brukes.

Siden forbrenning av avfall både gir fossilt og biogent CO2, kan fangst og lagring av CO2 i tilknytning til avfallsforbrenningsanlegg også bidra med negative utslipp. På Heimdal Varmesentral kommer hele 65 prosent* av utslippene fra biogent CO2. Det er likevel fortsatt usikkerhet rundt hvordan man skal belønne negative utslipp eller fjerning av biogent CO2, både i EU og Norge. Siden biogent CO2 ikke inngår i klimaregnskapet er det fortsatt veldig dyrt å bygge et CCS-anlegg for avfallsforbrenning. Hvordan vi kan redusere kostnadene for et slikt anlegg på Heimdal er blant annet noe av det vi ser på i mulighetsstudien vår for CCS, som du kan lese mer om her 

 

Figuren under viser en enkel forklaring av hvordan CO2 kan fanges, transporteres, og deretter lagres eller brukes videre i andre prosesser

 

CCUS

Hvis du vil lære mer om de ulike stegene, teknologien bak og hvordan den kan brukes, anbefaler vi å klikke inn på lenkene under.

IEA

Regjeringen

Gassnova

Norsk PetroleumRelatert innhold