Lær mer om karbonfangst, -lagring og -utnyttelse

Karbonfangst og -lagring, eller «Carbon Capture and Storage» (CCS) på engelsk, er enkelt forklart en måte å sende CO₂ tilbake dit det kom fra. På denne måten nulles utslippene ut totalt sett. CCS kan også bidra med negative utslipp dersom det er CO₂ av biologisk opphav. Med negative utslipp mener vi at mengden CO₂ totalt sett reduseres ved at man fjerner CO₂ som er en naturlig del av karbonkretsløpet. FNs klimapanel har kommet fram til at man trenger å lagre flere milliarder tonn CO₂ hvert år dersom vi skal holde oss under 1,5 graders oppvarming, og at negative utslipp fra CCS er nødvendig.

CO2 som fanges kan brukes videre i prosesser som trenger CO2, slik som for eksempel produksjon av drivstoff eller andre produkter. Det er dette som kalles for karbonfangst og -utnyttelse, eller «Carbon Capture and Utilization» (CCU) på engelsk. Klimaeffekten av CCU avhenger både av hvorvidt du bruker fossilt eller biogent CO2, og i hvilken grad CO2 frigis når produktene brukes. 

Siden forbrenning av avfall både gir fossilt og biogent CO2, kan fangst og lagring av CO2 i tilknytning til avfallsforbrenningsanlegg også bidra med negative utslipp. På Heimdal Varmesentral kommer omtrent 50 - 60 prosent av utslippene fra biogent CO2. Det er likevel fortsatt usikkerhet rundt hvordan man skal belønne negative utslipp eller fjerning av biogent CO2, både i EU og Norge. Siden biogent CO2 ikke inngår i klimaregnskapet er det fortsatt veldig dyrt å bygge et CCS-anlegg for avfallsforbrenning. Hvordan vi kan redusere kostnadene for et slikt anlegg på Heimdal er blant annet noe av det vi utreder i vårt CCS-prosjekt.  

 

Figuren under viser en enkel forklaring av hvordan CO2 kan fanges, transporteres, og deretter lagres eller brukes videre i andre prosesser

 

CCUS

Hvis du vil lære mer om de ulike stegene, teknologien bak og hvordan den kan brukes, anbefaler vi å klikke inn på lenkene under.

IEA

Regjeringen

Gassnova

Norsk PetroleumRelatert innhold