Reguleringsplan

Statkraft har ambisjon om å etablere Trondheim kommunes viktigste klimatiltak på Tiller; et karbonfangstanlegg tilknyttet det eksisterende avfallsforbrenningsanlegget.

Statkraft arbeider nå med å utvikle foretrukne konsepter for karbonfangst ved Heimdal Varmesentral og en viktig del av dette er å sikre riktig regulering av området.  

I tillegg til å legge til rette for et fremtidig karbonfangstanlegg er det ønskelig å sikre en reguleringsplan for nærliggende tomter, og vurdere muligheter for fremtidig bruk og utnyttelse.  Det er derfor påbegynt et reguleringsarbeid for tomtene Østre Rosten 82, 84, 86, 88 og 90, og i begynnelsen av oktober 2023 har Statkraft kunngjort og varslet oppstart av planarbeidet, i form av et planprogram.

Les hele planprogrammet.

Planområde

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

 

Viktig å vite om reguleringsarbeidet

Planprogrammet som nå er kunngjort sier noe om hva som skal utredes, hvilke areal det gjelder, og framdrift for planarbeidet. 

Fra oppstart 6. oktober 2023 følger en høringsperiode på 6 uker hvor vi oppfordrer berørte grunneiere, naboer, offentlige organer og andre interessenter til å sette seg inn i planprogrammet og komme med innspill.  

 

Statkraft setter pris på dine innspill!

Du kan melde inn innspill ved å ta i bruk skjemaet under, eller ved å kontakte oss på e-post: karbonfangst@statkraft.com, eller postadresse: Statkraft Varme AS, Postboks 2400, 7005 Trondheim. Merk henvendelsen med referanse «Detaljregulering for Østre Rosten 82, 84, 86, 88 og 90».

Folkemøte

24. oktober klokken 17:00 vil vi arrangere et Folkemøte på Hårstad skole med informasjon om planprogrammet og karbonfangstprosjektet. Her vil det være mulig å stille spørsmål og komme med ytterligere innspill. 

 

Hva skjer etter høringsperioden? 

Basert på innspill i høringsperioden vil Statkraft oppdatere planprogrammet, som forventes å sendes til saksbehandling i kommunen før jul 2023.  

Videre vil Statkraft gjennomføre aktivitetene som er beskrevet i planprogrammet og utarbeide et planforslag. Det innebærer blant annet at det skal utarbeides plankart, samt gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og en konsekvensutredning (KU). Disse aktivitetene skal sørge for at vi identifiserer potensielle risikofaktorer ved bygging og drift av et karbonfangstanlegg, klargjør virkningene av planene og etablerer forebyggende tiltak, samt beredskapsplaner.  

 

Illustrasjon viser mulig lokalisering av CO2-fangstanlegg inntil dagens forbrenningsanlegg. Illustrasjonen viser også høy utnyttelse av nabotomtene. Endelig utnyttelse av disse tomtene skal vurderes nærmere i planprosessen. 

Illustrasjon viser mulig lokalisering av CO2-fangstanlegg inntil dagens forbrenningsanlegg. Illustrasjonen viser også høy utnyttelse av nabotomtene. Endelig utnyttelse av disse tomtene skal vurderes nærmere i planprosessen. 

Statkraft jobber proaktivt for å sikre at CO₂-håndteringen på Heimdal Varmesentral vil gjennomføres på en sikker og betryggende måte. Planforslaget skal sendes inn til førstegangs politisk behandling før sommeren 2024 og det forventes at et komplett planforslag blir lagt på høring og offentlig ettersyn sommeren/høsten 2024. Da får alle nok en gang muligheten til å komme med innspill til de konkrete plangrepene som er gjort. 

 

 

 

 

 Relatert informasjon