Akkumuleringstank Gardermoen varmesentral

13 Apr, 2021

Det skal bygges en akkumuleringstank for lagring av fjernvarmevann ved Statkraft sitt biobrenselanlegg på Gardermoen. Fra før har Statkraft en slik akkumuleringstak ved sitt avfallsforbrennigsanlegg i Trondheim. Hensikten med en akkumuleringstank er å bidra til god og kostnadseffektiv drift og vedlikehold, utjevne kortvarige effektvariasjoner, gi økt kapasitet for å møte den fremtidige veksten og gi et viktig bidrag som beredskap ved kortvarig bortfall av produksjon.

Tankens volum vil være ca. 2000 m3, diameter ca. 12m og høyde ca. 25m. Maksimum temperatur i tanken vil være 100 grC. 

En akkumuleringstank er en stor ‘’varmtvannsbereder’’ som kjapt og effektivt kan jevne ut variasjoner i produksjonen, for eksempel ved driftsforstyrrelser og effekttopper/-variasjoner. Biokjeler er tunge å regulere og en akkumuleringstank kan derfor forhindre at man må starte spisslastkjeler med mindre miljøvennlig brensel som olje.

Tanken lades når biiokjelene har overskuddskapasitet eller når det er billig elektrisk kraft tilgjengelig. Erfaringer fra driften på Gardermoen er at etterspørselen av varme på morgenene er relativt stor, men kortvarig pga. dusjing på hotellene, noe som gir en typisk effekttopp i døgnproduksjonen. Da kan det komme godt med å ha varmt vann i reserve i akkumulatortanken.
Prosjektet vil gi økt bruk av biobrensel som igjen bidrar til å nå målet om 100% fossilfri forsyning.

Forventet vekst på Gardermoen vil bety en nær dobling av levert fjernvarme fra dagens nivå og frem mot 2045.  Veksten vil i hovedsak komme fra Gardermoen Næringspark.

Forberedelsene startet i 2021 og tanken skal være i drift fra nyttår 2022/2023.

gravearbeider før støping av base til akkumuleringstank
Klargjøring av grunn før støping av betongfundament