Om Fjernvarme

Overgangen til fjernvarme har vært en viktig innsatsfaktor for ett bedre miljø. Gjennom overgangen fra fossile brensel til biobrensel spiller fjernvarme en nøkkelrolle for vår felles kamp for å minske utslipp av klimagasser.

Fjernvarme

Statkraft produserer varmt vann i et sentralt anlegg. Som brensel bruker vi fornybare kilder som avfall eller skogsflis eller overskuddsvarme fra annen industri. Det varme vannet blir transportert i godt isolerte rør til en varmeveksler i våre kunders byggninger. Gjennom veksleren overføres varme til kundens interne fjernvarmenett. Fjernvarme er vanlig i større leilighets- og næringsbygg i tettbygde områder.

Bedre luft med fjernvarme

Utbredelsen av fjernvarme har medført en vesentlig forbedret luftkvalitet i byene. Fjernvarme har erstattet varmekilder som olje og ved. Våre forbrenningsanlegg er utstyrt med avanserte renseanlegg og slipper ut så lite forurensning som mulig. Dette er mulig når forbrenningen skjer på ett sted i stedenfor i hver enkelt leilighet/hus.

Trygg og komfortabel

Et fjernvarmeanlegg medfører ingen brannfare, klær og gardiner kan være i berøring med radiatoren uten at det representerer noen brannfare. En radiator blir aldri varm nok til at støv brennes slik som i panelovner. Dette er viktig for de som har luftveisproblemer.

Rimelig

Det er ikke lett å vite hvilke oppvarmingsalternativ som er den rimeligste på kort og lang sikt. Det er mange faktorer som påvirker den totale prisen. Gitt fjernvarme sin leveringssikkerhet, lave drifts- og vedlikeholdskostnader, lange levetid og pristak som sier at fjernvarme skal være billigere enn strøm,  blir fjernvarme ett rimelig alternativ.