Strategi

2018 kommer Statkraft Varme til å ha:

 • Mer enn 95 % av sin produksjon fremstilt av fornybare brensler, varmegjenvinning eller spillvarme. Det utredes samtidig muligheten for et fossilfritt DH 2025
 • kun opprinnelsesmerket biobrensel, så vel fast som flytende i vår produksjonsmiks
 • 10  % lavere NOx-utslipp fra våre bioanlegg som omfattes av respektive lands NOx-system. Sammenligningsåret er 2013
 • avsetning for all bioaske for tilbakeføring, gjenvinning eller gjenbruk
 • utslippsnivåer som oppfyller våre interne kvalitetskrav til kondensatvann fra bioanlegg
 • utredet og minimert risikoen for oljeutslipp til mark/grunn og vann
 • 10 % lavere returtemperaturer sammenlignet med 2012
 • kun fornybar el til våre anlegg
 • 0 stk. "Alvorlige miljøbrudd" i henhold til Statkraft AS' definisjon
 • lært opp alt personell i generell miljøkunnskap og gitt fortløpende opplæring/informasjon om Statkraft Varmes miljøarbeid i forbindelse med årsrapporten
 • en aktuell Egenkontrollmanual for hvert anlegg samt fortløpende opplæring for alt driftspersonell i Egenkontroll
 • ett sertifisert miljøstyringssystem mot standarden ISO14001:2015