Klima og miljø

Hånd med grønt

Fjernvarme er et viktig bidrag til å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom omstilling til fornybare brensler, effektiv energigjenvinning, gjenvinning av spillvarme og varme fra avfallsforbrenning medvirker vi til det grønne skiftet.

Fjernvarmens grunntanke er å bruke fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for å bruke ressurser det er stor etterspørsel etter. Slik sørger fjernvarmesystemene for å redusere samfunnets totale bruk av energiressurser. Dette er energieffektivisering på systemnivå og gjør fjernvarmen til en del av den såkalte sirkulære økonomien og grønn områdeutvikling.

Fossile brensler på vei ut

Overgangen fra fossile brensler til fornybare energikilder er stort sett allerede gjennomført innen fjernvarmebransjen. Den lille andelen fossil olje som fremdeles benyttes for at varmen også skal kunne leveres på særskilt kalde dager, erstattes i stadig større grad med bruk av bioolje.

Renere luft

En annen viktig miljøeffekt av fjernvarme er reduserte lokale utslipp. Det er en av de viktigste årsakene til at norske kommuner bygger ut fjernvarme.

Mange fjernvarmeanlegg kan ha lokale utslipp, men på grunn av bedre renseteknologi og mindre lokal spredning blir slike utslipp langt lavere enn om en rekke lokale anlegg brenner samme brensel hver for seg.

Energieffektivt

Når fjernvarme bygges ut, erstatter den i all hovedsak strøm og olje til oppvarming. Sammen med utbygd fjernkjøling skaper fjernvarme forutsetninger for redusert klimapåvirkning fra elproduksjon i hele Europa. I et europeisk perspektiv betyr redusert elforbruk redusert klimapåvirkning, ettersom drøyt halvparten av elektrisiteten som blir produsert på det europeiske kontinentet, kommer fra kull. Satsing på norsk fjernvarme kan redusere utslippene av CO2, siden vi kan eksportere den rene, norske vannkraften som frigjøres når vi reduserer strømforbruket her hjemme.