Legionella

Framtidens fjernvarmeanlegg er et lavtemperatur fjernvarmeanlegg der vi varmer vannet til 65 - 70 °C eller lavere isteden for 80 - 90°C. Med lavere temperatur kan vi utnytte energien bedre, ha et lavere varmetap og en høyere virkningsgrad ved gjenbruk av spillvarme. Generelt er det lav risiko for legionellasmitte i et anlegg basert på fjernvarme med varmeveksler sammenlignet med et tradisjonelt anlegg med varmtvannstank. Skal temperaturen senkes, må likevel legionellafaren adresseres.

Legionellabakterier finnes i alt vann som ikke er sterilt, også ute i naturen. Når vannet varmes får bakteriene bedre vekstforhold og vi kan få en konsentrasjon som er så stor at den blir farlig. Bakterien trives best i stillestående vann mellom 20 og 50°C. Legionellabakterier dør ved oppvarming til 50°C. Problemet er at bakteriene er flinke til å «gjemme seg» i bunnslam, salter ol. som finnes i alle varmtvannstanker og rør. Bakteriene kan «gjemme seg» også ved høye temperaturer. 

Ulike land har ulike metoder for å unngå Legionellasmitte. Mange bruker kjemiske midler som klor. Anbefalte temperaturgrenser er en annen metode. I Norge har man ønsket å være ekstra strenge og har satt  den anbefalte grensen til 70°C. Årsaken er utstrakt bruk av varmtvannstanker i Norge. 

Den høye temperaturanbefalingen er et problem i Enøk-sammenheng. Det hindrer oss i å hente ut fordelene ved et lavtemperatur fjernvarmeanlegg og utnytte energien effektivt.

Er det mulig å være trygg for legionella og samtidig ha en lavere temperatur på vannet?

Helt trygg for Legionellasmitte kan man ikke være. Men risikoen reduseres når mengden vann som står i rørene reduseres. F.eks vil leiligheter med egen varmeveksler istedenfor varmtvannstank ha en svært begrenset risiko for legionella. I Tyskland har man tatt hensyn til dette og har et lavere temperaturkrav for slike leiligheter. Denne diskusjonen har startet i Norge også.

Store anlegg med en felles varmtvannstank, der vannet transporteres over store distanser og mye vann blir "stående" i rørene, vi ha en større risiko for legionella. Lavere temperatur på tappevannet er likevel mulig i kombinasjon med f.eks.: kjemisk behandling som en dose klor som er så liten at den ikke setter smak på vannet. 

Det finnes en rekke muligheter for å unngå oppblomstring av legionellabakterien, her er noen eksempler:

  • Kjemisk rensing

  • Ozon behandling

  • UV bestråling

  • Filter

  • Temperaturkrav i kombinasjon med andre tiltak

 

Her kan du lese mer om forebygging av legionellasmitte

Her finner du en rapport som Multiconsult har utarbeidet for oss og som vurderer Legionellasikring.

Statkraft Varme sin veileder for forebygging av legionellasmitte

Kjemikalier som tilsettes drikkevann skal være godkjent av mattilsynet

Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte