Miljøfordeler

Fjernvarme er et viktig bidrag for å redusere utslippene av klimagasser gjennom bransjens omstilling til fornybare brensler, effektiv energigjenvinning, kraftvarme, gjenvinning av spillvarme og varme fra avfallsforbrenning. På denne måten medvirker vi til det grønne skiftet.

Fjernvarmens grunntanke er å bruke fornybare energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for dem det er stor etterspørsel etter. Slik reduserer fjernvarmesystemene samfunnets totale bruk av energiressurser. Dette er energieffektivisering på systemnivå og gjør Fjernvarmen til en del av den såkalte sirkulære økonomien og grønn områdeutvikling.

Fossile brensler på veg ut

Overgangen fra fossile brensler til fornybare er stort sett allerede gjennomført innen fjernvarmebransjen. Den lille andelen fossil olje som fremdeles benyttes for at varmen også skal kunne leveres på særskilt kalde dager, erstattes nå i stadig større grad med bioolje.

Renere luft

En annen viktig miljøeffekt av fjernvarme er at fjernvarme reduserer lokale utslipp. Dette er en av de viktigste årsakene til at norske kommuner bygger ut fjernvarme. Fjernvarme er ikke en energikilde, men en CO2-nøytral energibærer, som leverer energi i form av varmt vann til oppvarming av inneluft og tappevann. Fjernvarme basert på varmepumper eller industriell spillvarme, har ikke lokale utslipp. Mange fjernvarmeanlegg kan ha lokale utslipp, men på grunn av bedre renseteknologi og mindre lokal spredning, blir slike utslipp langt lavere enn hvis en rekke lokale anlegg brenner samme brensel.

Energieffektivt

Når fjernvarme bygges ut erstatter den i all hovedsak strøm og olje til oppvarming. Sammen med utbygd fjernkjøling skaper fjernvarme forutsetninger for redusert klimapåvirkning fra elproduksjon i hele Europa. I et europeisk perspektiv betyr redusert elforbruk redusert klimapåvirkning ettersom drøyt halvparten av elektrisiteten produsert på det europeiske kontinentet kommer fra kull. En satsing på Norsk fjernvarme kan altså redusere utslippene av CO2 ettersom vi kan eksportere ren norsk vannkraft som frigjøres når vi reduserer strømforbruk her hjemme.