Fjernvarme er god økonomi

fjernvarme er god økonomi

Valg av tekniske løsninger i bygningen har sterk påvirkning på både investeringer og den totale energikostnaden som bygget vil oppleve i sin levetid. Statkraft varme tar mål av seg til å være den klart prefererte energiløsningen for deg som kunde når det kommer til både enkelhet/risiko, økonomi og miljø. Og skulle du sitte med en annen oppfatning, vil vi gjerne at du utfordrer oss på nettopp det.

Den totale energiprisen til valgt energiløsning i et livsløp kan sammenfattes av tre hovedkomponenter:

  1. Komplette investeringer
    Inkluderer både investeringer i (økt) areal til valgt løsning, konsulentbistand til utredninger, prosjektering og bygging samt anleggsbidrag fra nettselskap jf. strøm  og fra Statkraft Varme jf. fjernvarme. Investeringen fordeles over levetiden til den enkelte komponent og må også inkludere reinvesteringer innenfor byggets levetid. Fjernvarmeløsningen har renomme for å være meget driftssikker og stabil, og har behov for svært få reinvesteringer sammenlignet med andre, lokale løsninger.
  2. Drift og vedlikehold
    Inkluderer kostnader til jevnlig service, eget personell med oppfølging, kompetanseheving/kurs, vaktordning, utrykninger, egne energioppfølgingssystemer, SRO-systemer m.m. En fjernvarmeløsning innehar svært få kompliserte mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Disse forholdene har gjort at årlige driftskostnader ved bruk av fjernvarme er nesten neglisjerbare sammenlignet med alternative løsninger med tilhørende lav risiko for uforutsette hendelser og forutsigbar økonomi. 
  3. Energiprisen
    Inkluderer kostnader til både nettariff (effekt- og energiledd), spot (strøm/fjernvarme) og offentlige avgifter. Dersom man benytter kun en varmekilde, fordeles alle investeringer, drifts- og energikostnader på all energiforbruk (kWh) fra den ene kilden. Ved bruk av flere varmekilder (både grunnlast og topplast), må alle totale kostnader fordeles på begge varmekildene. Uavhengig av antall energikilder, vil bruken av energien på de kaldeste dager (topplast) når det er begrenset med kapasitet i nettet ha en vesentlig høyere kostnad og kan sammenlignes med «rushtidsavgift». Prisingen av fjernvarme (jf. tilknytningsplikt) er dessuten regulert iht. energiloven og er garantert lavere enn lokal strømpris.

Når det gjelder den totale energiprisen for fjernvarme, inkludert investeringer, drift og energikostnader, kommer fjernvarme normalt svært prisgunstig ut sammenlignet med alternative lokale løsninger. Risikoen for uforutsette hendelser og lite plunder og heft er også nærmest fraværende. Videre er fjernvarme å anse som en del av den sirkulære økonomien og en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Bruk av fjernvarme får derfor et meget lavt klimafotavtrykk (link til BREEAM).

Dersom du ønsker å gjøre vurderinger av fjernvarmens konkurransedyktighet mot andre alternative løsninger, kan du gjøre dette ved å benytte vår energikalkulator (linkes). Og ønsker du mer informasjon rundt fjernvarmeprisen, finner du dette her! Du kan også lese mer om hvilke produkter og tjenester som vi tilbyr våre kunder og som skal bidra til at du får et energieffektivt anlegg med lave kostnader og minimalt med miljøpåvirkning og som bare går og går og går.