Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft Varme

Replacewithtranslations
Norway
sertifisering

Servicesertifisering

Statkraft starter før sommeren 2021 med en sertifiseringsordning for personell som skal jobbe med service på kunde-/leilighetssentraler. Sertifiseringen innebærer et kurs i hva som skal kontrolleres når man har service på en kunde-/leilighetssentral og hvordan kontrollen skal gjennomføres. Sertifiseringen skal bidra både til å gjøre det enklere å finne kvalifiserte hjelp, enten dette gjelder bistand til service eller andre utbedringer. Vi vil forløpende publisere en liste over sertifisert personell (inkl. selskap og kontaktdata) på vår nettside slik at det skal være enkelt for våre kunder å finne hjelp.

Servicesertifiseringen planlegges gjennomført fysisk i lokalene til Statkraft Varme i Trondheim og vil vare ca. 2 * 4 timer (inkl. enkel lunsj). Kurset vil koste kr 7.500 hvor man blir sertifisert for 2 år om gangen. Det planlegges også å tilby oppfølgingskurs i etterkant av dette for de som har deltatt på grunnkurset. Videre vil du sporadisk få tilsendt tips og råd på mail i etterkant.

Meld din interesse slik at vi kan sende deg endelig påmelding når vi har avklart kursdato.

Sertifiseringskurset fokuserer på:

 • Sjekk av kundesentral, måler, primær – og sekundæranlegg
 • Sjekk både av mekaniske komponenter og regulering
 • En kontroll som vil avdekke feil og mangler som bør utbedres for å ha et optimalt anlegg
 • Sjekkliste som fylles ut ved anleggskontroll

 

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om hva kurset vil ta for seg av tema.

Kundesentral

 • Er kundesentral montert og bygget i henhold til tidligere oversendt systemskjema? 
 • Er kundessentral plassert i rom med fungerende sluk/drenering/avløp? 
 • Er fjernvarmeside, kundesentral og hovedkurser varmeanlegg merket tydelig?
 • Se etter indiksjon på internlekkasje i varmevekslere (høyt trykk sekundærside med lekkasje på sikkerhetsventil, stort oppfyllingsbehov/vannforbruk).
 • Er det synlige lekkasjer?
  Se etter lekkasjer/avleiringer i koblinger, rørskjøter og ventilspindler og sikkerhetsventiler.

Måler

 • Er energimåler forskriftsmessig montert og plombert, tilgjengelig for betjening/avlesing, og fungerer som den skal?
  - Rettstrek før og etter.
 • Er energimåler og temperaturfølere tilgjengelige for utskiftning?  
 • Er energimåler (avlesningsenheten) sikret mot vannsøl/lekkasjer? 

Primærside – mekaniske komponenter

 • Har rør/utstyr riktig trykkklasse? 
 • Har manometer/termometer riktig skala og viser de riktig verdi?
  - Steng en stengeventil på primærsiden, viser manometer lik verdi?Viser termometer lik verdi som på energimåler?
 • Er manometer/termometer plassert på riktige steder og i tilstrekkelig antall?
  - Manometer: Før og etter filter (felles), og på retur. Termometer: Tur og retur.
 • Er alle stusser utstyrt med dobbel sikring (ventil med plugg, eller to ventiler)?
 • Er isoleringen intakt?
  - Rør, VV og armatur på primærside bør være isolert.
 • Har anlegget drenering? 
 • Sjekk differansetrykk over filter (normalt maksimalt 0.2-0.3 bar).
  - Les av trykkfall ved varmebehov. Spyl filtetet!
  Før rengjøring: Ta ned temperaturen på filteret på primærsiden ved å stenge turventil for deretter å spyle vann rolig vrangvegen gjennom dreneringsventil på filter. Husk reservepakning!

Primærside - regulering

 • Kontroller at reguleringsventiler ikke "jager".
  - Sjekk om det er variasjon i returtemperaturer, hent ut data fra energimåler/SD anlegg. Jagende ventil indikerer for stor ventil, svak ventil som ikke holder tett mot reelt differansetrykk eller manglende innregulering.
 • Holder reguleringsventil tett? 
  - Stopp sekundørside og kontroller at reguelringsventil holder tett når det ikke er varmebehov. 
 • Kontroller regulering i SD anlegg hvis det er SD anlegg.
  Juster utetemperaturkompanseringskurve så lavt som  mulig. Må gjøres over tid og i samarbeid med kunde.

Sekundærside – mekaniske komponenter

 • Er varmeanlegget mengderegulert og uten åpne bypassløp? 
 • Sjekk manometer/termometer.  
  - Stopp sirkulasjonspumpe; viser manometer lik verdi? Sjekk termometer mot eventuelle verdier fra SD-anlegg.
 • Er det statiske trykket i anlegget riktig? 
  - Er ekspansjonskaret plassert på sugesiden til sirkulasjonspumpe? Trykket skal være statisk høyde + 0.5 bar (dvs hvis det høyeste punktet i varmeanlegget er 10 meter skal manometer vise 1.5 bar).
 • Er ladetrykket korrekt?
  Gjør ekspansjonskaret trykkløst og mål ladetrykket. Skal være ca 0.1 bar + statisk høyde.
 • Sjekk differansetrykk over filter (normalt maksimalt 0.2-0.3 bar).
  - Les av trykkfall med sirkulasjon. Rengjør filter!
 • Sjekk plassering av sikkerhetsventiler (beskytter VV). Sjekk om sikkerhetsventiler åpner og lukker, sjekk om det er spor av lekkasjer på sikkerhetsventiler.  
  - Man bør/må ha med ekstra ventil når man tester sikkerhetsventiler. 
 • Er automatiske luftepotter som benyttes til oppfylling stengt? Hvis anlegget er utstyrt med vakumutlufter kontrolleres denne. 
 • Lytt etter unormal støy fra pumper.

 

Sekundærside - regulering

 • Fungerer temperaturreguleringen på varmeanlegget?
  - Juster utetemperaturkompanseringskurve så lavt som mulig. Må gjøres over tid og i samarbeid med kunde. 
 • Er det riktig settpunkt og stemmer er-verdi med settpunkt.
 • Er det nattsenking/helgesenking? 
  - Uheldig med tanke på effekttopper (og effektledd).
 • Ventilasjonsanlegg.
  - Hvis det er flere ventilasjonsanlegg bør oppstartstidspunkt forskyves for å forhindre effekttopper.  
 • Har pumper kapasitetsregulering eller fast turtall?
  Viktig at pumper er kapasitetsregulert og at det ikke er by-passer.
 • Fungerer temperaturreguleringen på tappevannet?
  - Maks tappevannstemperatur fra FV-veksler skal være 65°C. Kontroller om temperaturen er stabil. Sjekk om det er skoldingssikring (anbefalt).  
 • Er det akkumulatortanker? 
  - Det er ikke anbefalt med akkumulatortanker på "vanlige" anlegg.  
 • Hvis akkumulatortanker: Er det riktig vannmengde i ladekrets og stopper ladepumpe?
  - Stopper ladepumpen når akkumulatortank er oppladet?  
 • Tappevannsirkulasjon: Fungerer sirkulasjonspumpe og er sirkulasjonskrets innregulert?
  - Retur FV ved tappevannsforbruk skal være maks 25 C