Fjernvarme er god økonomi

Sparegris på radiator

Statkraft Varme har som mål å gi deg som kunde den beste energiløsningen når det gjelder enkelhet og driftssikkerhet, risiko, økonomi og miljø.

Fjernvarme er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, og bruken av fjernvarme gir et meget lavt klimafotavtrykk.

Fjernvarme er svært prisgunstig. Bruk gjerne vår energikalkulator for å se hvor konkurransedyktig fjernvarme er i forhold til alternative løsninger.

Hvorfor velge fjernvarme?

Valg av teknisk løsning betyr mye for den totale investeringskostnaden og den totale energikostnaden som et bygg vil ha gjennom sin levetid. Gjennom et livsløp vil prisen for en valgt energiløsning bestå av tre hovedkomponenter:

  1. Komplette investeringer
    Dette omfatter investeringer i areal til valgt løsning, konsulentbistand til utredninger, prosjektering og bygging, samt anleggsbidrag fra nettselskap for strøm og fra Statkraft Varme for fjernvarme. Investeringen fordeles over levetiden og må inkludere reinvesteringer innenfor byggets levetid. Fjernvarmeløsningen har vist å være meget driftssikker og stabil, og fjernvarme trenger svært få reinvesteringer.
  2. Drift og vedlikehold
    Dette omfatter kostnader til jevnlig service, eget personells behov for oppfølging, kurs og kompetanseheving, vaktordninger, utrykninger, egne energioppfølgingssystemer, SRO-systemer og lignende. En fjernvarmeløsning består av svært få kompliserte mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Det har gjort at de årlige driftskostnadene for fjernvarme er nesten neglisjerbare sammenlignet med alternative løsninger med lav risiko for uforutsette hendelser og forutsigbar økonomi.
  3. Energiprisen
    Dette omfatter kostnader til nettariff i effekt- og energiledd, spotpris for strøm og fjernvarme og offentlige avgifter. Benyttes bare én varmekilde, vil alle investeringer og drifts- og energikostnader bli fordelt på alt energiforbruk i kWh fra denne kilden. Ved bruk av flere varmekilder (både grunnlast og topplast), må kostnadene fordeles på alle varmekilder. Uavhengig av antallet energikilder, vil energien på de kaldeste dagene (topplast) ha en vesentlig høyere kostnad. Det er en slags rushtidsavgift når det er begrenset med kapasitet i nettet. Prisingen av fjernvarme og tilknytningsplikten er regulert gjennom energiloven og er garantert lavere enn lokal strømpris.

Konklusjonen er at fjernvarme i de fleste tilfeller kommer svært gunstig ut i forhold til alternative løsninger når det gjelder den totale prisen i form av investeringer, drift og energikostnader.

Risikoen for uforutsette hendelser er liten med fjernvarme, og det er lite plunder og heft med et fjernvarmeanlegg.

Det lave klimafotavtrykket som fjernvarme gir, er dokumentert gjennom miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Dokumentasjon for BREAAM-NOR for alle våre anlegg finnes her.