Fjernvarme gir god økonomi

sparegris

Statkraft Varme har som mål å gi deg som kunde den beste energiløsningen når det gjelder både økonomi, miljø, smarte og innovative løsninger samt driftssikkerhet. Vi har nå gjort det enkelt for deg som skal vurdere ulike energiløsninger i bygg. Bruk gjerne vår energikalkulator for å se hvor konkurransedyktig fjernvarme er i forhold til alternative løsninger.

Hva er viktig å tenke på ved valg av energiløsninger i bygg? 

Valg av tekniske løsninger betyr mye for de totale investerings- og energikostnader som et bygg har i sin levetid. Nedenfor omtales tre forhold som det er viktig å ta hensyn til ved valg av energiløsning i bygg. 

1. Komplette investeringer i byggets levetid

Dette omfatter konsulentbistand til utredninger, prosjektering og bygging, investeringer i (ekstra) byggareal til valgt løsning og alle tekniske løsninger samt anleggsbidrag fra nettselskap for strøm og fjernvarme. Det kan være stor forskjell på anleggsbidragets størrelse avhengig av om du bruker fjernvarme hele året eller bare på de kaldeste dagene. Statkraft Varme tilbyr en delingsmodell som du kan lese mer om under Anleggsbidrag. Vi vil også anbefale å ta kontakt med lokalt strøm-/nettselskap for å avklare om egne, lokale energiløsninger (f.eks. ved bruk av el.kjel og varmepumpe) gir behov for økt effektkapasitet og investering i trafo og/eller oppgradert strømnett inn til det enkelte bygg. Dette kan fordyre lokale løsninger vesentlig. Fjernvarme bidrar derimot til å redusere belastningen på lokalt strømnett og kan gi lavere behov for nettinvesteringer. Summen av de totale investeringene fordeles over byggets levetid, hvor reinvesteringer over byggets levetid også er viktig å inkludere. En fjernvarmeløsning er driftssikker med lav risiko og trenger normalt ikke behov for reinvesteringer i byggets levetid. For alternative løsninger som f.eks. varmepumpe må en påregne å starte reinvesteringer fra år 5-15.

2. Drift og vedlikehold inkl. behovet for eget personell

Dette omfatter bl.a. kostnader til jevnlig service samt ressursbehovet knyttet til bemanningssituasjonen for oppføling av de ulike energiløsningene, kurs og kompetansekrav, vaktordninger med utrykninger, egne energioppfølgingssystemer, SRO-systemer, tid og ressurser for bestillinger og dialog med leverandører. En fjernvarmeløsning består av få kompliserte mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Det har gjort at de årlige driftskostnadene for fjernvarme er nesten neglisjerbare sammenlignet med alternative løsninger. Videre har bruk av fjernvarme en lav risiko for uforutsette hendelser samt at det normalt ikke er behov for å ansette egne driftsressurser. Fjernvarme, og som av stadig flere omtales som urban energi, gir derfor en god og forutsigbar økonomi.

3. Energiprisen inkl. både energi og effekt fra alle energiløsninger i bygget

Energiprisen på strøm omfatter kostnader til i) nettariff (effekt- og energiledd), ii) spot-/markedspris samt iii) offentlige avgifter. Prisen på fjernvarme speiler normalt strømprisen og er regulert gjennom energiloven (ved tilknytningsplikt), men skal være lavere enn lokal strømpris dersom anlegget er bygd riktig pga. fjernvarme utelater både fastavgiften og Enovaavgiften. Dersom du bruker flere energiløsninger i bygget, er det greit å være klar over at energibruken på de kaldeste dagene med såkalte topplastløsninger normalt har en høyere kostnad enn øvrige dager i året. Dette blir å regne som en slags «rushtidsavgift» hvor bygget trenger energien når det er begrenset med kapasitet i nettet («på veien»). Videre kan det være greit å kjenne til at et bygg med flere energikilder kan bli belastet maksimalt effektpådrag hos alle sine energileverandører på de kaldeste dager. Ved bruk av kun fjernvarme vil man kunne unngå dette.

Dersom du har spørsmål rundt valg av energiløsninger, er det bare å ta kontakt med oss. Du kan også selv gjøre simuleringer på ulike typer energiløsninger for et bygg på Energikalkulatoren. Denne viser både totale investeringer, drifts- og energikostnader samt klimafotavtrykket for de ulike energiløsningene basert på BREEAM.

Det kan også nevnes at fjernvarme fra Statkraft Varme utnytter i all hovedsak fornybare energikilder fra biobrensel og overskuddsenergi fra industri og avfallsdestruksjon. Dette gjør at vi utnytter energi som ellers ville gått til spille og gjør fjernvarme til en viktig brikke i det grønne skiftet mot den sirkulære økonomien. Det lave klimafotavtrykket som fjernvarme gir er dokumentert gjennom miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Dokumentasjon for BREAAM-NOR for alle våre anlegg finnes her.