Søknad om energigjenvinning av nye avfallstyper

15.11.2018 | nyheter

Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallshierarkiet etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009. Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på.

Gjennom høy forbrenningstemperatur blir uønskede kjemiske forbindelser destruert, og i renseanlegget blir uønskede stoffer renset ut og havner i flyveasken. Flyveasken håndteres i et lukket system og går til godkjent deponi. Anlegget er godt egnet for å håndtere et bredt spekter av avfallstyper. 

Miljødirektoratet har den siste tiden hatt fokus på hvilke avfallsfraksjoner som kan håndteres i ordinære energigjenvinningsanlegg. De ønsker at energigjenvinningsanleggene skal være bevisst sin rolle i avfallshierarkiet. De så det som nødvendig å lage en veiledning for hvilke avfallstyper som vil bli tilstrekkelig destruert i slike anlegg. Basert på resultater fra dette arbeidet ønsker nå Statkraft å søke om å energigjenvinne nye avfallstyper ved Heimdal varmesentral. Det er Miljødirektoratet som skal behandle denne søknaden.

Les mer om hvilke avfallstyper vi ønsker å utnytte