Statkraft øker fjernvarmeproduksjonen Namsos

30.03.2015 | nyheter

Statkraft har inngått en avtale med Moelven Van Severen (Moelven) om levering av 10 GWh. Overskuddsvarme fra Moelvens flisfyrte anlegg skal benyttes som grunnlast i fjernvarmenettet.

Med denne avtalen og øvrig satsning på fjernvarme i Namsos vil ca 98 prosent av varmeleveransene komme fra fornybare energikilder. Statkrafts økte engasjement i Namsos omfatter kjøp av varme fra Moelven, effektivisering av eget fjernvarmeanlegg og , utbygging av dagens fjernvarmenett

I første omgang skal det legges 600 meter rør mellom dagens fjernvarmeanlegg og Moelven, så overskuddsvarmen fra Moelven kan nyttiggjøres i eksisterende anlegg. En ytterligere utvidelse av nettet på ca 3,5 km vil føre til at flere kunder kan knytte seg til og benytte fjernvarme som oppvarmingskilde og derav fase ut gamle oljekjeler som benyttes til dette i dag.

Den planlagte økningen i fjernvarmeleveransene tilsvarer en årlig oppvarming av ca 1.000 husholdninger.