Statkraft Varme åpner fjernvarmeanlegg i Rygge

07.09.2016 | nyheter

Fjernvarmeanlegg i Rygge

Fredag 3. september var det offisiell åpning av fjernvarmeanlegg på Årvollskogen i Rygge.

-Dette flotte og moderne anlegget gir et betydelig bidrag til energiforsyningen her i byen og det er også en viktig del av Statkrafts satsing på fornybar energi og vekst innen fjernvarme i Norge, sa konserndirektør Steinar Bysveen i Statkraft før han åpnet anlegget.

Anlegget vil, ferdig utbygd, redusere skadelige klimautslipp med mer en 8.000 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslippet fra ca 3.000 biler. Bygging av fjernvarmeanlegget og legging av fjernvarmenett i både Rygge og Moss kommuner skaper også ringvirkninger for lokale aktører, da både lokale, regionale og internasjonale leverandører har vært med i ferdigstillelsen av anlegget.

Unik bruk at spillvarme

Tradisjonelt benytter fjernvarme avfall og bioenergi som energibærere, anlegget som nå ble åpnet skiller seg ut fra dette. Anleggets høye utnyttelsesgrad av spillvarme fra eksisterende industri i området er unikt i fjernvarmesammenheng.  På årsbasis vil over 90 % av energien komme fra spillvarme og de resterende 10 % vil være fra bioenergi, treflis, som blir leverte i all hovedsak av lokal skogbruksnæring.

Dette er et topp moderne anlegg, som fullt ut vil kunne levere opp mot 60 GWh varme til offentlige og private kunder hvert år i anleggets levetid. I dag er det inngått kundeavtaler for over 30 GWh.

Utfordrende prosjekt

Fjernvarmesentralen ligger på Årvollskogen i Rygge kommune, men dette prosjektet har som mål og koble sammen fjernvarmenettet i Rygge med fjernvarmenettet i Moss. I alt skal det legges 10 kilometer med fjernvarmerør, og i dag er 8 av disse ferdigstilt.  - Å legge fjernvarmerør gjennom tettbygd strøk og bysentrum er utfordrende og stiller store krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. I løpet av utbyggingen har vi møt stor velvilje og forståelse fra innbyggerne i begge kommuner, sa leder for plan- og utbyggingsenheten i Statkraft Varme May Toril Moen i sin tale ved åpningen av anlegget.

Den siste store milepælen på utbyggingssiden var den 110 meter lange kryssingen av Mosseelva, hvor fjernvarmerørene er nedgravd.  Dette arbeidet var utfordrende da 60 % av grøften under vann måtte sprenges. Ved hjelp av styrt boring ble Mossekanalen krysset sommeren 2015, i tillegg er det lagt 330 meter fjernvarmerør gjennom et våtmarksområde ved Øreåsen.