Jump to content Jump to navigation Jump to search
2 barn

Bærekraft

Vår verden er i endring, globale miljøtrusler blir stadig mer tydelige. Statkraft er Europas største leverandør av bærekraftig energi, og Statkraft Varme sin fjernvarmeproduksjon beveger seg mot 100 prosent klimanøytralitet.

Vi bidrar i hovedsak til en mer bærekraftig framtid gjennom:

  • vår kjernevirksomhet – ved å levere fornybar fjernvarme
  • vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte.


En rekke av fjernvarmenettene til Statkraft Varme er allerede fossilfrie. Vi jobber aktivt mot det grønne skiftet ved å bruke fornybart brensel i form av trevirke og avfall. Bærekraftige biooljer erstatter de tradisjonelle, fossile oljene.

Miljøarbeidet vårt er basert på å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor kartlegger og vurderer vi kontinuerlig våre miljøaspekter. Vår miljøstrategi inneholder konkrete, ambisiøse og klare mål for hvor vi vil med vårt miljøarbeid.

Kontakter ytre miljø

profile image
Sissel Hunderi
Rådgiver ytre miljø
profile image
Ola Niklasson
Rådgiver ytre miljø
fjernkontrollen

Fjernkontrollen

Fjernkontrollen leveres av Norsk Fjernvarme. Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

GÅ TIL FJERNKONTROLLEN