Miljøansvar

natur

Vår verden er i endring og globale miljøtrusler blir stadig mer tydelige. Statkraft er Europas største leverandør av bærekraftig energi, og Statkrafts fjernvarme beveger seg stadig mot 100 % klimanøytralitet. Flere av våre fjernvarmenett er allerede i dag stort sett fossilfrie.

Vi jobber aktivt mot det grønne skiftet ved å bruke fornybart brensel i form av trevirke og avfall. Bærekraftige bio-oljer erstatter de tradisjonelle fossile oljene.

Miljøarbeidet vårt er basert på å redusere vår miljøpåvirkning. Derfor kartlegger og vurderer vi kontinuerlig våre miljøaspekter. Vår miljøstrategi inneholder konkrete, ambisiøse og klare mål for hvor vi vil med vårt miljøarbeid. Dette kan for eksempel være å øke vår fornybarandel, redusere nitrogenutslipp og ta vare på og om mulig utnytte våre restprodukter.