Spørsmål og svar om oppgradering av Heimdal varmesentral?

Hvorfor oppgradere Heimdal varmesentral?

Varmesentralen på Heimdal har siden 1985 bidratt til en miljømessig trygg og sikker slutthåndtering av restavfall, samt utnyttelse av spillvarme fra avfall som samfunnet ikke har klart å redusere, gjenbruke og/eller gjenvinne på annen måte. Sluttbehandling av restavfall ved avfallsforbrenning er en viktig del av den sirkulære økonomien og for å redusere miljøbelastningen i samfunnet.

For at anlegget fortsatt skal kunne sikre kapasiteten for en slutthåndtering av restavfall i regionen må vi se på mulighetene for videre utvikling og oppgradering av de to eldste anleggene på varmesentralen. Vi ønsker å utvikle anlegget i tråd med fremtidige krav og rammebetingelser for drift. 

 

Er dette det samme prosjektet som ser på mulighetene for karbonfangst ved Heimdal Varmesentral?  

Mulighetsstudien som omhandler en oppgradering av Heimdal Varmesentral er et eget prosjekt, men vi har selvfølgelig dialog og koordinerer vurderingene vi gjøre i denne studien med studien som omhandler CO2-fangst ved samme anlegg.  

   

Forutsetter dere økt mottak av restavfall eller annen type avfall for å realisere oppgradering av anlegget på Heimdal? 

EU og Norge har ambisiøse mål i avfalls- og gjenvinningspolitikken, med mål om 65 % materialgjenvinning i 2035. Med bakgrunn i dette forventes noe endring i avfallssammensetningen inn til anlegget. Mulighetsstudien omfatter en vurdering av hvilke avfallsfraksjoner vi tror restavfallet vil inneholde fra 2030. Vårt utgangspunkt er å sikre at vi har tilsvarende kapasitet i fremtiden som i dag.  

 

 

Vil en oppgradering ha noen påvirkning på miljøutslipp fra anlegget? 

Ja. Selv om dagens anlegg ligger innenfor dagens krav og rammebetingelser for miljøutslipp vil en oppgradering skje med ny teknologi som vil gi reduserte utslipp.

  • Støv: 50 % reduksjon  
  • NOX: > 45 % reduksjon  
  • SO2: 75 % reduksjon 

 

Når planlegger dere at disse oppgraderingene skal være realisert? 

Det er litt tidlig å gi et klart svar på dette, men vi jobber nå med en plan om en realisering av prosjektet i 2026-2028.