Tips og råd

Her finner du informasjon om hvordan du best kan utnytte din fjernvarme og hvordan du feilsøker hvis det oppstår problemer.

GENERELT

 • Sjekk temperatur og trykk på tur- og returledningene. Det skal være minst 700C på turledningen når det sirkulerer vann over varmeveksleren. Trykket på turledningen skal være høyere enn trykket i returledningen.
 • Er det varme i radiatorene/gulvvarmeanlegget men ikke i kranene, eller omvendt, er feilen å finne i din kundesentral.
 • Det er lurt å finne ut hvor hovedavstengingen befinner seg, i tilfelle det oppstår lekkasjer i anlegget.

LUFT I RADIATOREN

Det kan skyldes at luft har samlet seg i en eller flere radiatorer, noe som også gir dårlig varmeavgivelse. Feilen rettes ved å lufte radiatoren. Det kan du gjøre på denne måten:

 • Slå av sirkulasjonspumpen og vent et kvarter
 • Steng radiatorventilen, og slipp deretter ut luften via lufteventilen- Bruk egen luftenøkkel. Lukk ventilen når det begynner å komme vann. (kommer det vann med en gang, er det ikke luft i radiatoren og ventilen skal lukkes)
 • Gjenta denne prosedyren på alle radiatorene. Pass på at det er trykk på systemet, etterfyll vann hvis nødvendig. Start sirkulasjonspumpen.

 

INGEN VARME ELLER FOR LITE VARME

 • Sjekk hjemmesiden vår. Er det utkoblinger i ditt område?
 • Undersøk om sirkulasjonspumpen går, sjekk strømforsyning og sikringer
 • Termostatventilen på radiatoren eller gulvvarmekursen kan ha låst seg i én posisjon. Prøv å dreie håndtaket mellom stengt og åpen. Hjelper ikke dette kan rattet på ventilen demonteres, da kommer du til ventilspindelen. Trykk denne inn et par ganger for å løsne den, en dråpe olje på spindelen er et godt tiltak for å unngå gjentatte problemer.
 • Filteret på fjernvarmeinntaket kan være tett, dermed reduseres gjennomstrømningen og varmeavgivelsen kan bli lavere. Rengjør filteret. Ring rørlegger hvis du trenger hjelp til dette.
 • Reguleringsventilen ved varmeveksleren kan ha satt seg fast. Gjør som beskrevet om radiatorens termostatventil.

 

 VARMEKOMFORT

 • Har du flere radiatorer i samme rom, anbefaler samme verdi på alle termostatventilene. Du sparer ingenting ved f.eks. å åpne en radiator og stenge de andre. Dette kan tvert imot gi større forbruk.
 • Termostatene trenger fri luftpassasje for å gi riktig varmeregulering, uten tildekking av gardiner eller møbler, men en eventuell tildekking av radiator med f.eks. gardiner gir ingen brannfare. Temperaturen blir ikke høy nok til det.

FROSTSIKRING

 • Du har mulighet for frostsikring hvis termostatventilen din har et snøstjerne-symbol. Denne funksjonen sørger for at romtemperaturen ligger mellom 5 og 10 grader. Dermed har du muligheten til å stenge ventilene ved lengre fravær, også om vinteren. Undersøk om frostsikringen fungerer før du tar den ibruk.

STØY FRA ANLEGGET

 • Prøv å lokalisere hvilken type støy det dreier seg om, for eksempel susing, hamring, dunking, motorstøy eller lignende.
 • Tydelig susing eller hamring fra radiator kan tyde på for høyt trykk fra sirkulasjonspumpen, prøv å stille den på et lavere turtall, gjerne det laveste trinnet.
 • Vibrasjonsstøy kan være vanskelig å definere og plassere. Spesielt støy som "kommer og går". Slå av elektriske motorer en etter en for å se om støyen forsvinner. 

LAV ELLER UJEVN TAPPEVANNSTEMPERATUR

 • Sjekk temperaturinnstillingen på varmtvannet. Er det varme i radiatorene/gulvvarmeanlegget, men ikke i kranene, er feilen oftest å finne i ventilen.
 • Eldre anlegg kan ha behov for å skifte ventil på grunn av slitasje.
 • Kontroller filteret på fjernvarmeinntaket. Rengjør hvis nødvendig.

 LEKKASJER

 • Det skal ikke lekke vann fra kundesentralen
 • Får du øye på lekkasjer fra kundesentralen eller varmeanlegget, tilkall rørlegger.
 • Ved mistanke om lekkasje foran hovedavstengingventilene, ta kontakt med oss på tlf. 915 02 450.

GULVVARME

Mange foretrekker gulvvarmeanlegg fordi det gir spesielt god varmekomfort. Varmen sprer seg bedre i rommet enn med radiatorer, derfor trengs det i utgangspunktet en lavere gjennomsnittlig romtemperatur for å holde god varmekomfort. Dessuten blir det ikke gulvkaldt!

Likevel er det en del forhold ved vannbåren gulvvarme som det er viktig å være klar over:

 • På grunn av lav temperatur på vannet må pumpen levere en større vannmengde enn i et radiatoranlegg. Anlegget må innreguleres slik at alle rom får nok varme. I noen anlegg har det forekommet at sirkulasjonspumpen leverer for lav vannmengde.
 • Gulvvarmeanlegg har tregere temperaturregulering enn radiatoranlegg. Særlig med innstøpte gulvvarmerør. Derfor er nattsenking mindre effektivt.
 • Det er viktig at termostatene kobles riktig. Erfaringsmessig slurves det ofte her, slik at termostaten i ett rom styrer varmen i et annet rom.
 • Hvis varmen forsvinner fra en del av gulvet, kan det skyldes feil på en reguleringsventil eller "motoren" for denne ventilen. Ventilen kan også ha satt seg fast.
 • Overflatetemperaturen må ikke overstige den anbefalte maksimalverdien, det kan i verste fall skade parkett eller gulvbelegg. Tepper på gulvet hemmer varmeoverføringen til rommet, men utsetter gulvet under teppene for høyere temperatur.
 • SJEKKLISTE FOR GULVVARMEANLEGG
 1.  sjekke trykket, eventuelt fyll etter
 2.  sjekke at pumpa går
 3.  sjekke temperatur ut og inn av hver kurs
 4.  stenge alle kursene så nær som stua for å få fart på eventuelle  luftansamlinger
 5.  sjekke at det er friske batterier i termostatene (trådløse)
 6.  lufte på fordelingsstokken, sjekk evt. dokumentasjon fra utbygger (FDV-instruks)
 7.  fyll etter til rødmerke på manometer
 8.  sjekke at automatikken er riktig innstilt