Søknad om energigjenvinning av nye avfallstyper

avfall

Statkraft Varme har en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallshierarkiet etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009. Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på

Gjennom høy forbrenningstemperatur blir uønskede kjemiske forbindelser destruert, og i renseanlegget blir uønskede stoffer renset ut og havner i flyveasken. Flyveasken håndteres i et lukket system og går til godkjent deponi. Anlegget er godt egnet for å håndtere et bredt spekter av avfallstyper.

Miljødirektoratet har den siste tiden hatt fokus på hvilke avfallsfraksjoner som kan håndteres i ordinære energigjenvinningsanlegg. De ønsker at energigjenvinningsanleggene skal være bevisst sin rolle i avfallshierarkiet. De så det som nødvendig å lage en veiledning for hvilke avfallstyper som vil bli tilstrekkelig destruert i slike anlegg. Basert på resultater fra dette arbeidet ønsker nå Statkraft å søke om å energigjenvinne nye avfallstyper ved Heimdal varmesentral. Det er Miljødirektoratet som skal behandle denne søknaden.

 

Mottak av nye avfallstyper vil ikke ha noen påvirkning på våre omgivelser eller ansatte. Renseanlegget vil effektivt håndtere dette på samme måte som avfallet vi håndterer i dag. Hva vi ønsker å søke om er gjengitt i tabell under. De ulike avfallstypene er illustrert med bilder av typiske produkter innen hver fraksjon. Disse produktene inneholder stoffer som Miljødirektoratet ønsker kontroll med, samt sikre at de blir tatt ut av kretsløpet.

 

Det vil søkes om et totalt volum på 12.000 tonn pr år. Dette utgjør kun inntil 5 % av det totale volum som kan energigjenvinnes ved Heimdal varmesentral (240.000 tonn). Om Statkraft får en tillatelse, så medfører det ingen plikt til å ta i mot den gitt mengden. Helse og miljø vil alltid være første prioritet.

Nedenfor ser du en liste over de nye avfallstypene:

Nr Bilde  Beskrivelse Eksempel
7021 Olje- og fettavfall Oljefiller, ting som er tilsmusset, smørefett
7024 Oljefiltre Oljefilter fra kjøretøy og maskiner
7042 Organiske løsemidler uten halogen Whiteprit, lynol, Rødsprit, spylervæske, etc
7051 Maling, lim, lakk Malingsspann og limtuber uten halogener
7055 Spraybokser Ulike spraybokser uten isocyanater
7098 CCA-impregnert trevirke Terrassebord
7154 Kreosotimpregnert trevirke Lyktestolper, jernbanesviller
7156   Avfall med ftalater Vinylbelegg, takfolie
       
7157 KFK/HKFK Isolasjon fjernvarmerør, fryse- og kjølerom 
7022 Oljeforurenset masse Bark, filler, slam, hydraulikkslanger
       
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter Vinduskarmer produsert mellom 1975 - 1990
7155 Avfall med bromerte flammehemmere  Isolasjon, verneklær