Jump to content Jump to navigation Jump to search
figur
dinamo

Kjøling med fjernvarme

I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling av bygg. Statkraft Varme jobber med å tilby komplette energiløsninger for både varme og kjøling i bygg, som også kan kombineres med ulike solløsninger. Vi kan levere kjøleløsninger både via fjernkjølenett (kollektiv løsning) eller gjennom lokale løsninger installert i det enkelte bygg. Uavhengig av valgt distribusjonsløsning, kan vi benytte varmedrevne kjøleløsninger som sorptiv kjøling og absorpsjonskjøling. Begge disse kjøleløsningene leveres med klimavennlig fjernvarme og bruker ikke miljøskadelige kjølemedium. I tillegg kan man relativt enkelt benytte tradisjonelle kjølekompressorer i kombinasjon med fjernvarme.

Lokale fjernkjølenett 

Denne løsningen produserer kjøling i en kjølesentral eid av Statkraft Varme hvor isvann/kjøling distribueres i et fjernkjølenett. Kundene tilkobles via en kundesentral på lik linje med en varmeleveranse. Det finnes i dag eksisterende fjernkjølenett i deler av både Moss og Trondheim.

Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling er nedkjøling av luft i et ventilasjonsaggregat ved at det tilføres vann som fordampes. Varme fra fjernvarme nyttes til å tørke luften.

Absorpsjonskjøling

Absorpsjonskjøling er en teknologi som benyttes i kjølemaskin som leverer kaldt vann. Prosessen drives med varme fra fjernvarme etter samme prinsipp som propandrevne kjøleskap som mange kjenner fra campingvogner etc.

Kjøling med tradisjonell kompressorkjølemaskin

Dette er en enkel og velfungerende maskin i alle størrelser som lager kjøling basert på elektrisitet. Kjøleprosessen benytter seg av prinsippet at kokepunkt for arbeidsmediet blir høyere når trykket økes og motsatt når trykket senkes. I en kompressorkjølemaskin økes trykket ved hjelp av en elektrisk drevet kompressor og kjølemediet avgir dermed varme til omgivelsene. Deretter reduseres trykket gjennom en ventil og kokepunkttemperaturen synker så lavt at omgivelsene kjøles ned. Elektrisitetsforbruket kan typisk være 30-40 % av kjøleeffekten. Det finnes både syntetiske og naturlige kjølemedier, lekkasje av de syntetiske midlene har skadelig effekt på miljøet.

Veileder for kjøling basert på fjernvarme

Vi har utviklet en egen veileder som grundig beskriver de ulike kjølemetodene

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft Varme

Her finner du våre veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på framtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for at de beste tekniske løsningene blir valgt.

GÅ TIL VEILEDERE