Hva er Statkrafts karbonfangstprosjekt på Heimdal?

Statkraft har forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 grader målet, og har gjennom Carbon Neutral Now Pledge forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040. Dette innebærer at vi må kutte utslipp fra vår virksomhet, både direkte og indirekte, i tillegg til å fortsette utbyggingen av fornybare energikilder. Et av områdene vi ser på nå, er hvordan vi kan redusere CO2-utslippene i forbindelse med vårt avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal i Trondheim.

Hvorfor er CCS fra avfallsforbrenning viktig?

Karbonfangst vil spille en viktig rolle for å få ned klimagassutslippene fra sektorer hvor det er vanskelig å redusere utslipp på andre måter, som avfallsforbrenning. Avfallsmengden kan reduseres gjennom økt gjenbruk, sortering og gjenvinning, men det vil  også i framtiden være en betydelig mengde restavfall som går til forbrenning og medfører utslipp av CO2. Dette skyldes også at ikke alt kan eller bør gjenvinnes. Forbrenning av avfall hvor vi gjenbruker varmeenergien til å varme opp Trondheim er i utgangspunktet god ressursutnyttelse. Ved å koble karbonfangst på denne prosessen vil man også kunne sikre en klimavennlig håndtering av avfall.

Les mer om hvorfor Statkraft har startet et karbonfangstprosjekt på Heimdal


Hva er status på karbonfangstprosjektet i Statkraft?

Statkraft har etablert at det er mulig å realisere karbonfangst og -lagring på Heimdal, men det er fortsatt viktige forhold som må avklares før det kan besluttes å investere og starte bygningsarbeidet. 

Sammen med anerkjente fagmiljøer, andre aktører innenfor avfallsforbrenningsbransjen og industrien i Midt-Norge arbeider Statkraft med å utvikle effektive løsninger for hele verdikjeden, fra fangst til permanent lagring. Fokuset i arbeidet nå er å konkretisere de ulike konseptene i verdikjeden, samtidig som kostnadsestimater oppdateres, og vi følger og bidrar til utviklingen av kommersielle forhold knyttet til karbonfangst og -lagring. 

Statkraft har et sterkt fokus på sikkerhet. Derfor etableres det et tett samarbeid med myndigheter, organisasjoner, samarbeidspartnere, leverandører og lokalmiljøer for å oppnå et best mulig resultat.

Statkraft undersøker også om det er mulig å gjenbruke fanget CO2 på en klimapositiv måte.

Se hva som skjer i karbonfangstprosjektet

 

Når kan et eventuelt anlegg for karbonfangst stå ferdig?

Det er flere grunner til at karbonfangst og -lagring ikke for lengst er tatt i bruk i stor skala. De største hindringene er de store kostnadene i tillegg til teknologiske utfordringer. Statkraft jobber for å kunne realisere karbonfangst på Heimdal i løpet av 2030, men er blant annet avhengig av at det kommer på plass forutsigbare rammevilkår og kommersielle betingelser.