Alminnelige Betingelser

ALMINNELIGE BETINGELSER FOR KJØP AV TILLEGGS TJENSTER, GJELDENDE FRA 28.11.2018

Statkraft Varme AS (heretter kalt Leverandøren) tilbyr visse servicetjenester til sine eksisterende fjernvarmekunder. Alminnelige betingelser for kjøp av tilleggstjenester, slik til de til enhver tid gjelder, vil være styrende for kjøp av tjenester som ikke reguleres av Standard leveringsbetingelser for fjernvarme. 

1. Utførelse av Tjenesten Tjenestens hovedformål er å yte bistand for Kunde med mål om å forbedre Kundens varmeanlegg gjennom økt ytelse og/eller redusert risiko for avbrudd. Dette kan bl.a. utføres av Leverandør, eller andre som Leverandør utpeker som kvalifisert, gjennom teknisk bistand og som sparringspartner (tips og råd), opplæring, besiktigelse, visuell kontroll og/eller mindre utbedringer i relasjon til eksisterende og evt. nye bygg.

Tjenesten skal utføres i samsvar med gjeldende Tekniske bestemmelser for fjernvarmeleveransen, men kan avvike av hensyn til kundens ønsker eller eksisterende utførelse, etter godkjennelse fra Statkraft Varme.

Tjenesten skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Tjenesten leveres iht. de krav det er rimelig å stille for aktuelle Tjeneste.

2. Dokumentasjon av Tjenesten Leverandøren skal dokumentere, og oversende Kunde, utførelsen gjennom rapporter eller sjekklister der dette eksplisitt er beskrevet som del av Tjenesten, eller der Kunden har bedt om dette spesifikt.

3. Endringer Innenfor det partene med rimelighet kunne forvente da Tjenesten ble bestilt, kan partene kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Tjenesten og evt. fremdriftsplaner.

Blir det foretatt en endring i Tjenesten i forhold til det som er avtalt, som har konsekvenser for pris og fremdrift eller eksistens av tjenesten, skal Kunden varsles innen rimelig tid. Vederlag for endringer skal være i samsvar med Leverandørens opprinnelige prisnivå.

4. Utsettelse Leverandør kan ved varsel utsette hele eller deler av Tjenesten. Dersom utsettelsen varer mer enn 30 dager utover opprinnelig plan, har Kunde rett til å si opp avtalen ved skriftlig varsel til Leverandør.

5. Avbestilling Kunde kan ved skriftlig varsel til Leverandør avbestille Tjenesten med umiddelbar virkning. Etter slik avbestilling skal Kunde betale det beløp Leverandøren har til gode for den del av Tjenesten som er utført, samt dekke påløpte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte følge av avbestillingen.

6. Pris, fakturering, betaling Avtalt pris skal dekke alle Leverandørens kostnader relatert til Tjenesten. Prisene er faste innenfor avtaleperioden, og kan bare endres dersom: • man velger å prisjustere iht. en KPI-indeks,  • endrede regler fører til at offentlige avgifter eller skatter påløper, • Tjenesten endrer karakter og innhold eller • Tjenestens varighet er mer enn ett år. Timepris-baserte avtaler kan i så tilfelle reforhandles.

Normal arbeidstid er fra kl. 0800-1600 mandag til fredag. Eventuelt arbeid utover dette vil påvirke timeprisen.

Så fremt Tjenesten ikke har en fastpris, vil reisetid og reisekostnader tillegges timefaktureringen. Totaltiden vil avrundes oppover til nærmeste time.

Dersom Leverandør pga. manglende adgang eller pga. andre forhold som Kunden er ansvarlig for ikke får utført eller må utsette Tjenesten, vil det bli fakturert et beløp iht. påløpt tid og andre kostnader som følger av at Leverandøren ikke får utført Tjenesten som planlagt.

Fakturering foretas etterskuddsvis hver måned med 14 dagers betalingsfrist, dersom annet ikke er avtalt.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

7. kontraktsbrudd/heving 7.1 Mangler Dersom det foreligger en mangel ved utførelsen av Tjenesten som er forårsaket av Leverandørens forhold, er Leverandør ansvarlig for mangelen i henhold til pkt. 7.2.

Leverandøren er ikke ansvarlig for feil løsninger eller metoder foreskrevet av Kunde eller feil i grunnlagsmaterialet levert av ham.

Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er eller burde vært oppdaget, men ikke senere enn 1 mnd etter at Kunden har godkjent utførelsen av Tjenesten. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunkt utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristen løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for korrekt tjenesteoppfyllelse.

7.2. Virkninger av mangel Dersom Kunde reklamerer, skal Leverandøren utbedre mangelen så raskt som mulig. Utbedring kan utsettes dersom en av partene har saklig grunn til å kreve det. Utbedring skal gjennomføres uten kostander for Kunde.

Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid foretar nødvendig utbedring av mangelen, er Kunden berettiget til selv eller ved andre å foreta utbedring for Leverandørens regning og risiko. Det samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig ulempe for Kunde å avvente Leverandørens utbedring. I slike tilfeller skal utbedringen godkjennes av Leverandøren før utbedring iverksettes. Dersom Leverandøren ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, kan Kunden kreve prisavslag. Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel dersom det er utøvd grov uaktsomhet fra Leverandørens side.

Erstatningskrav etter denne avtale er totalt begrenset oppad til toårs forventede beløp som Kunde antas å betale for aktuelle Tjeneste. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap eller følgeskader, som for eksempel tapt fortjeneste og lignende.

7.3 Opphør av Tjenesten for øvrig Vesentlige brudd på bestemmelser om HMS, miljø og etiske retningslinjer hos en av partene gir grunnlag for heving av kontrakten. 8. Force Majeure Force Majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke kunne eller burde ha forutsett da avtalen ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningen av.

Det foreligger ikke kontraktsbrudd i den utstrekning det godtgjøres at overholdelse av avtalen er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. Hver av partene skal dekke sine omkostninger som skyldes Force Majeure. Den part som vil påberope seg Force Majeure, skal så snart som mulig gi den annen part varsel om Force Majeure situasjonen, dens årsak og antatt varighet. Hver av partene har rett til å si opp avtalen dersom Force Majeure situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, i mer enn 60 dager.

9. Forsikring Leverandøren plikter å tegne og opprettholde forsikringer for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå under avtaleforholdet. Det samme gjelder for Kunde i relasjon til å ha tilfredsstillende byggforsikring, med de skader som man med rimelighet kan forvente å oppstå.

10. Taushetsplikt Leverandøren plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med Tjenesten eller arbeidet får vite om - noens personlige forhold, og/eller - tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår. Taushetsplikten gjelder også etter at Leverandøren har avsluttet Tjenesten.

11. Lovvalg og verneting Partenes rettigheter og plikter iht. inngåtte avtale bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene i tilknytning til inngått avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører frem, og partene ikke er enig om annen behandling, skal tvister i tilknytning til avtalen/Tjenesten avgjøres ved ordinære domstoler. Partene godtar Trondheim Tingrett som verneting.

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: kundeservice@statkraftvarme.no, tlf: 915 02450