Utbygger

Vi ønsker å ha en høy servicegrad ovenfor utbyggere som skal ha fjernvarme til sine bygg. På disse sidene finner du alle nødvendige forskrifter og du kan også sende en forespørsel om fjernvarme.

Før utbygging kan starte, gjennomfører vi en planleggingsprosess der vi sammen med utbygger finner den mest optimale løsningen. Innsending av skjemaet "Forespørsel om fjernvarme" starter denne prosessen.

Utbygging av fjernvarmenett innebærer graving av grøfter og legging av fjernvarmerør frem til den enkelte kunde. I tillegg må det monteres en kundesentral inne hos kunden.

Bygging av fjernvarmeledninger påvirker omgivelsene mest. Graving og legging av fjernvarmerør tar tid og kan hindre fremkommeligheten i gatene. Det er mange arbeidsoperasjoner som må til for å bygge en rørtrase og mange fagområder er involvert. Arbeidet skal helst skje mest mulig rasjonelt for å holde kostnadene nede og redusere tiden med anleggsarbeid. Det er verdt å merke seg at vannbåren varme er en utmerket kilde for byggvarme, du sparer kostnader og bedrer miljøet og sikkerheten.

Her følger en kort beskrivelse av arbeidet

  • Vei sikres med midlertidig gjerde og rekkverk.
  •  Fjernvarmegrøften graves og gjøres klar for rørlegging. Bl.a legges det ut et lag med drenerende grus i bunnen av grøfta.
  •  Ofte må eksisterende vann- og avløpsledninger, kummer og sluk, elektriske kabler etc i grøfta legges om.
  •  Fjernvarmerørene fraktes ut til grøfta og løftes ned.
  •  Rørene sveises og tetthetsprøves. En del av sveiseskjøtene kontrolleres for feil med røntgen.
  •  Alarmtråder for lekkasjealarmsystemet skjøtes og rørskjøtene isoleres.
  •  Fjernvarmerørene plasseres riktig i grøften og grøfta gjenfylles med forskjellige typer masser som komprimeres.
  •  Fullføring og ferdigstilling av vei med kantstein og asfalt. Eventuelt såing og beplantning etc for å bringe området tilbake til opprinnelig stand.

Vi bygger også fjernvarmenett i vintermånedene, da må grunnen tines før graving kan begynne. Asfaltering utfører vi ikke i vintermånedene og vi må derfor komme tilbake til våren for å ferdigstille veien.

Vi tilstreber å få gjennomført disse operasjonene så raskt som mulig for å minimalisere den tida grøfta står åpen. Det hender at vi støter på overraskelser  i grunnen som kan medføre forsinkelser.

I fjernvarmegrøfter ligger det to rør- et for varmt vann frem til kunde og et returrør. Det finnes løsninger der disse to rørene er satt sammen, såkalte dobbeltrør.