Anleggsbidrag for nybygg

For nye prosjekter tilbyr Statkraft en «delingsmodell» der vi tar en andel av kostnadene ved framføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral.

Kriterier for deling av kostnader

Delingsmodellen forutsetter at all oppvarming og varmtvann, herunder eventuell gulvvarme på bad/gang og ventilasjonsvarme benytter fjernvarme. I motsatt fall defineres leveransen som en dellevering og alle kostnadene ved framføring belastes utbygger. Statkraft bistår med rådgivning i arbeidet med å få til en kostnadseffektiv og god teknisk løsning i byggene.

Beregning av anleggsbidrag 

Anleggsbidragets størrelse er avhengig av avstand til nettet, grunnforhold og plassering av teknisk rom/kundesentral. Dersom kunden kan stå for gravingen selv, reduseres kostnadene for tilknytningen.(Lav sats)

Forutsetninger rørframføring, lav sats:

 1. Kunden graver fjernvarmegrøft fra påkoblingspunkt for stikkledning til yttervegg iht. SVAS sine tekniske bestemmelser og standard grøftesnitt. Fremdrift avtales mellom partene.
 2. Kunden sørger for lossing av fjernvarmerør iht rørleverandørens spesifikasjoner når de ankommer byggeplass og holder lagringsplass. Byggherren er ansvarlig for å legge fjernvarmerørene ned i grøfta etter anvisning fra SVAS eller dens representant.
 3. Kunden stiller til rådighet toalett og spiserom for SVAS sitt personell og leverandører. SVAS sine leverandører inngår i SH- arbeidet på byggeplassen.
 4. Kundens anleggsbidrag forutsetter at SVAS rørlegger kun har ett oppmøte i forbindelse med utvendige arbeider.
 5. Når utvendig rørlegging er ferdigstilt og SVAS har gitt klarsignal, fyller kunden igjen grøften og reetablerer toppdekket iht SVAS og kommunens krav. Dette innbefatter legging av kantstein og asfaltering der det er nødvendig.
 6. SVAS leverer skolinger for fjernvarmerørene. Kunden fjerner disse før grøften fylles. Kunden samler skolingene på et avtalt sted.

Forutsetning rørframføring, standard sats:

 1. Stikkledning beregnes fra tilkoblingspunkt på eksisterende fjernvarmenett til nærmeste yttervegg.
 2. Dersom Kunden ønsker å legge fjernvarmerørene under gulv og opp i teknisk rom gjennom gulvet er Kunden selv ansvarlig for å plassere fjernvarmerørene. Kunden har da ansvar for at fjernvarmerørene blir liggende riktig i teknisk rom og blir liggende som prosjektert ut av bygget.
 3. Kunden har ansvar for at arbeid med montering av fjernvarmerørene blir koordinert med øvrige arbeider på byggeplass. SVAS varsles 5 uker før arbeidene kan starte og deretter 5 uker før varmeleveransen skal starte. SVAS sin tilrigging og arbeider skal kunne gjennomføres uten unødig opphold og kostnad.
 4. Kunden har ansvar for alle gjennomføringer i gulv og vegger.
 5. SVAS skal ha tilgang til stikkledningen i ettertid. I de tilfeller fjernvarmeledningen legges under bygning, trafoer etc. skal Kunden legge fôringsrør eller bygge kulvert slik at fjernvarmerøret enkelt kan trekkes ut i ettertid.
 6. SVAS må om nødvendig få tilgang til anleggsplassen med andre entreprenører enn det Kunden benytter.

Eksempel lav sats

40 meter fra eksisterende fjernvarmenett til nærmeste vegg. Effektbehov 200 kW

40 meter * kr 1500 = kr 60 000

200 kW * kr 250   = kr 50 000

Kundesentral = kr 165 000*

Totalpris = kr 275 000

*Pris på kundesentral avhenger av effektbehovet og plassering i bygg

Eksempel std. sats

40 meter fra eksisterende fjernvarmenett til nærmeste vegg. Effektbehov 200 kW

40 meter * kr 4500 = kr 180 000

200 kW * kr 250 = kr 50 000

Kundesentral = kr 165 000*

Totalpris =  kr 395 000

*Pris på kundesentral avhenger av effektbehovet og plassering i bygg