Anleggsbidrag

Blokkbebyggelse

For nye prosjekter tilbyr Statkraft Varme en delingsmodell der vi tar en andel av kostnadene ved fremføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral.

Delingsmodellen forutsetter at all oppvarming og varmtvann benytter fjernvarme, også eventuell gulvvarme på bad og gang. I motsatt fall defineres leveransen som en dellevering og alle kostnadene ved framføring belastes utbygger.

Statkraft bistår med rådgiving i arbeidet med å få til en kostnadseffektiv og god teknisk løsning i byggene.

Redusert anleggsbidrag

For kunder som skal benytte fjernvarme som grunnlast kan Statkraft dekke hele eller deler av anleggsbidraget.

Beregning av anleggsbidrag 

Anleggsbidraget gjenspeiler kostnaden ved framføring av fjernvarme. Kostnaden avhenger av avstanden til nettet, grunnforholdene og plasseringen av teknisk rom med kundesentral. Dersom kunden kan stå for gravingen selv, blir kostnadene for tilknytningen betydelig redusert .

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å beregne de reelle kostnadene og hvor stort ditt anleggsbidrag vil bli.

Les mer om hvilke forutsetninger som gjelder når kunden graver selv og når Statkraft graver.

 

Mål avstand til nærmeste fjernvarmerør

Ved hjelp av vår kartløsning kan du anslå avstanden fra ditt bygg til nærmeste fjernvarmerør. Ta uansett kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.