Forutsetninger, lav sats

Forutsetninger rørframføring, lav sats:

  1. Kunden graver fjernvarmegrøft fra påkoblingspunkt for stikkledning til yttervegg iht. SVAS sine tekniske bestemmelser og standard grøftesnitt. Fremdrift avtales mellom partene.
  2. Kunden sørger for lossing av fjernvarmerør iht rørleverandørens spesifikasjoner når de ankommer byggeplass og holder lagringsplass. Byggherren er ansvarlig for å legge fjernvarmerørene ned i grøfta etter anvisning fra SVAS eller dens representant.
  3. Kunden stiller til rådighet toalett og spiserom for SVAS sitt personell og leverandører. SVAS sine leverandører inngår i SH- arbeidet på byggeplassen.
  4. Kundens anleggsbidrag forutsetter at SVAS rørlegger kun har ett oppmøte i forbindelse med utvendige arbeider.
  5. Når utvendig rørlegging er ferdigstilt og SVAS har gitt klarsignal, fyller kunden igjen grøften og reetablerer toppdekket iht SVAS og kommunens krav. Dette innbefatter legging av kantstein og asfaltering der det er nødvendig.
  6. SVAS leverer skolinger for fjernvarmerørene. Kunden fjerner disse før grøften fylles. Kunden samler skolingene på et avtalt sted.