Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Forutsetninger når kunden graver

Forutsetninger for rørfremføring, lav sats:

  1. Kunden graver fjernvarmegrøft fra påkoblingspunkt for stikkledning til yttervegg i henhold til Statkrafts tekniske bestemmelser og standard grøftesnitt. Fremdrift avtales mellom partene.
  2. Kunden sørger for lossing av fjernvarmerør i henhold til rørleverandørens spesifikasjoner når rørene ankommer byggeplass, og kunden holder lagringsplass. Byggherren er ansvarlig for å legge fjernvarmerørene ned i grøfta etter anvisning fra Statkraft eller dets representant.
  3. Kunden stiller til rådighet toalett og spiserom for Statkrafts personell og leverandører. Statkrafts leverandører inngår i SH-arbeidet på byggeplassen.
  4. Kundens anleggsbidrag forutsetter at Statkrafts rørlegger kun har ett oppmøte i forbindelse med utvendige arbeider.
  5. Når utvendig rørlegging er ferdigstilt og Statkraft har gitt klarsignal, fyller kunden igjen grøften og reetablerer toppdekket i henhold til kravene fra Statkraft og kommunen. Dette innbefatter legging av kantstein og asfaltering der det er nødvendig.
  6. Statkraft leverer skolinger for fjernvarmerørene. Kunden fjerner disse før grøften fylles. Kunden samler skolingene på et avtalt sted.