Jump to content Jump to navigation Jump to search
masse
Kristin Bløtekjær

Forutsetninger når kunden graver

Forutsetninger for rørfremføring, lav sats:

  1. Kunden graver fjernvarmegrøft fra påkoblingspunkt for stikkledning til yttervegg i henhold til Statkraft Varmes tekniske bestemmelser og standard grøftesnitt. Fremdrift avtales mellom partene.
  2. Kunden sørger for lossing av fjernvarmerør i henhold til rørleverandørens spesifikasjoner når de ankommer byggeplass, og holder lagringsplass. Byggherren er ansvarlig for å legge fjernvarmerørene ned i grøfta etter anvisning fra Statkraft Varme eller dets representant.
  3. Kunden stiller til rådighet toalett og spiserom for Statkraft Varmes personell og leverandører. Statkarft Varmes leverandører inngår i SH-arbeidet på byggeplassen.
  4. Kundens anleggsbidrag forutsetter at Statkraft Varmes rørlegger kun har ett oppmøte i forbindelse med utvendige arbeider.
  5. Når utvendig rørlegging er ferdigstilt og STtatkraft Varme har gitt klarsignal, fyller kunden igjen grøften og reetablerer toppdekket i henhold til kravene fra Statkraft Varme og kommunen. Dette innbefatter legging av kantstein og asfaltering der det er nødvendig.
  6. Statkraft Varme leverer skolinger for fjernvarmerørene. Kunden fjerner disse før grøften fylles. Kunden samler skolingene på et avtalt sted.