CCS Midt-Norge; Industriklynge for karbonfangst og -lagring

Industriklyngen CCS Midt-Norge skal undersøke mulighetene og utfordringene knyttet til karbonfangst, utnyttelse og lagring. I første omgang kartlegges infrastrukturen for mulig CO₂-håndtering i regionen.

Kartlegger felles utfordringer

Mange av utfordringene innen CCUS er felles for aktørene i Midt-Norge. Klyngesamarbeidet CCS Midt-Norge ble etablert i mars 2021 med hovedformål om å se på mulighetene for å utvikle CCS-infrastruktur i Midt-Norge og forretningsmodeller for CCS. Fase 1, som ble avsluttet i februar 2023, omfattet aktiviteter knyttet til å dele informasjon, kunnskap og erfaringer basert på hver av partnernes egne CCS-prosjekter, og kartlegge forutsetninger for CO2-håndtering i Midt-Norge. 

 

Samarbeid kan gi kostnadsreduksjoner

Klyngesamarbeidet har verifisert, gjennom utvikling av ulike konsepter for transport, mellomlager og transport til permanent lager, at det er et stort potensiale for kostnadsreduksjon ved å samarbeide om felles løsning. Med bakgrunn i dette har enkelte partnere besluttet å gå videre med Fase 2 i klyngesamarbeid, med formål å utvikle og etablere et felles konsept for transport og lagring, samt tilhørende forretningsmodell og juridisk rammeverk og utforske muligheter for utnyttelse av fanget CO2.

Fase 2 av CCUS Midt-Norge består av partnerne Equinor, Franzefoss Minerals, Hydro, Statkraft og Wacker Chemicals. Alle er store industrielle nøkkelaktører innenfor sine felt, og har ambisiøse klimamål og pågående CCUS-prosjekter. Sammen skal vi arbeide for å finne den(de) mest optimale løsningen(e) knyttet til transport og lagring av fanget CO2 i Midt-Norge, og se på muligheter for å ta i bruk den fangede CO2-en.

 

 

Utviklingen av velfungerende verdikjeder står sentralt

Velfungerende verdikjeder for karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) kan muliggjøre betydelige reduksjoner av CO2-utslipp, og er løftet fram som et viktig bidrag for å nå globale og nasjonale klimamål. Det norske fullskala CCS-prosjektet Langskip er et viktig pionerprosjekt i dette arbeidet, men for å realisere utslippsreduksjoner er det viktig at andre følger etter. 

Utslippspunkter i Norge er relativt små hver for seg, og en av de betydelige utfordringene knyttet til CCS er knyttet til å etablere en komplett og økonomisk levedyktig verdikjede. Samarbeid og utvikling av felles infrastruktur for transport og mellomlagring og transport til og tilgang til permanent lager, innenfor og mellom regioner og industriklynger, vil derfor være viktig for å få til kostnadseffektiv CO2- håndtering.