Bærekraft

Fjernvarme er et viktig bidrag til å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom omstilling til fornybare brensler, energigjenvinning fra avfallsforbrenning og utnyttelse av spillvarme blant annet fra industri, medvirker vi til det grønne skiftet.

En rekke av fjernvarmenettene til Statkraft Varme er allerede fossilfrie. Vi jobber aktivt mot det grønne skiftet ved å bruke fornybart brensel i form av trevirke og lignende. Bærekraftige biooljer erstatter de tradisjonelle, fossile oljene. I 2030 er ambisjonen å ha inntil 99 % fornybar fjernvarmeproduksjon. Og i 2040 skal all Statkrafts virksomhet være klimanøytral.

Under finner du artikler om hvordan fjernvarme er bærekraftig og bidrar til den sirkulære økonomien.

News