Energigjennvinning av nye avfallstyper

Statkraft spiller en viktig rolle i avfallshierarkiet og den sirkulære økonomien som er politisk vedtatt både i Norden og i EU. Energigjenvinning av avfall er siste ledd i avfallskjeden etter at det i Norge ble innført deponiforbud for organisk avfall i 2009.

Energigjenvinning er en god og effektiv måte å ta miljøgifter ut av kretsløpet på.

Gjennom høy forbrenningstemperatur blir uønskede kjemiske forbindelser destruert, og i renseanlegget blir uønskede stoffer renset ut og havner i flyveasken. Flyveasken håndteres i et lukket system og går til godkjent deponi. Anlegget er godt egnet for å håndtere et bredt spekter av avfallstyper.

Miljødirektoratet har i senere tid hatt fokus på hvilke avfallsfraksjoner som kan håndteres i ordinære energigjenvinningsanlegg, og ønsker at energigjenvinningsanleggene skal være bevisst sin rolle i avfallshierarkiet. Direktoratet laget derfor en veiledning over hvilke avfallstyper som vil bli tilstrekkelig destruert i slike anlegg.

Basert på resultater fra dette arbeidet ønsker Statkraft å energigjenvinne nye avfallstyper ved Heimdal varmesentral. Miljødirektoratet har gitt Statkraft Varme As tillatelse til å brenne 12 000 tonn avfall på såkalt grønn liste. Dette utgjør inntil 5% av det totale volumet på 240.000 tonn som kan energigjenvinnes ved Heimdal Varmesentral.

Mottak av nye avfallstyper vil ikke ha noen påvirkning på våre omgivelser eller ansatte. Renseanlegget vil effektivt håndtere dette på samme måte som avfallet vi håndterer i dag. 

Tillatelsen medfører ingen plikt til å ta imot den gitte mengden. Helse og miljø vil alltid være vår første prioritet.

Nedenfor ser du en liste over de nye avfallstypene:

Avfallsforbrenning og fjerning av miljøgifter