CCS Midt-Norge; Industriklynge for CO2-fangst-og-lagring i Midt-Norge

10 Feb, 2022

En industriklynge skal undersøke muligheter og utfordringer knyttet til CO₂-fangst-og-lagring (også kjent som CCS) for bedrifter i Midt-Norge. Industriklyngen har fått navnet CCS Midt-Norge og skal kartlegge mulig utvikling av infrastruktur for CO₂-håndtering i regionen. Denne infrastrukturen vil blant annet gjøre det mulig for midt-norsk industri å lage lavutslippsprodukter, som forventes å kunne gi økt verdi i fremtiden.

Flere utfordringer må løses før vi er i mål. CO2-fangst-og-lagring er så nytt at det økonomiske og regulatoriske rammeverket er mangelfullt, noe som gjør det vanskelig for industrien å ta langsiktige beslutninger om å satse på CCS. I tillegg er de industriene med størst potensiale for CO₂-kutt i Midt-Norge spredd utover en stor region, som gjør logistikk og transport av CO2 til et viktig tema for klyngen.

CCS Midt-Norge har som mål å løse disse utfordringene ved å:

  • Kartlegge forutsetningene hos industriaktørene i Midt-Norge for å levere CO2 til en felles infrastruktur
  • Utvikle alternative konsepter for felles CO2 infrastruktur
  • Lage et realistisk kostnadsestimat for flere konsepter for effektiv transport og mellomlagring i regionen
  • Identifisere og analysere forretningsmuligheter og etablere et tentativt veikart og eventuelle regionale konsepter
  • Bidra til bedre forankring og realisme rundt CCS i Midt-Norge som region

CCS som teknologi og løsning er internasjonalt løftet frem som en viktig bidragsyter for å nå globale klimamål og bidra til negative utslipp. Norge har ambisiøse klimamål, og flere sentrale industribedrifter i Midt-Norge har som mål å redusere sine CO2 utslipp, der CCS er én mulig løsning.

Klyngesamarbeidet forventes å gi økt forståelse, fremdrift og eventuelle stordriftsfordeler knyttet til mulig realisering av CCS i regionen. Norges totale klimautslipp er ca. 50 millioner tonn/år CO₂. Partnerne i CCS Midt-Norge representerer omtrent 1,5 millioner tonn/år CO₂.

CCS Midt-Norge er et samarbeid mellom Elkem Thamshavn, Equinor Tjeldbergodden, Franzefoss Minerals (NorFraKalk og Verdalskalk), Statkraft Varme, Wacker Chemicals Norway (Holla) og SINTEF Energi. Prosjektet er finansiert 50/50 av industripartnerne og av CLIMIT - et nasjonalt program som gir økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier. Arbeidet startet våren 2021 og skal pågå fram til 2023.