Akkumulatortank ved Gardermoen varmesentral

13 Apr, 2021

Det skal bygges en akkumulatortank for lagring av fjernvarmevann ved Statkraft sitt biobrenselanlegg på Gardermoen. Fra før har Statkraft en slik akkumulatortank ved sitt avfallsforbrennigsanlegg i Trondheim. Hensikten med en akkumulatortank er å bidra til god og kostnadseffektiv drift og vedlikehold, utjevne kortvarige effektvariasjoner, gi økt kapasitet for å møte den fremtidige veksten og gi et viktig bidrag som beredskap ved kortvarig bortfall av produksjon.

Tankens volum vil være ca. 2000 m3, diameter ca. 12m og høyde ca. 25m. Maksimum temperatur i tanken vil være 100 grC.  Tanken kan inneholde nok energi til å kjøre en elbil 11 ganger rundt jorda.

En akkumulatortank er en stor ‘’varmtvannsbereder’’ som kjapt og effektivt kan jevne ut variasjoner i produksjonen, for eksempel ved driftsforstyrrelser og effekttopper/-variasjoner. Biokjeler er tunge å regulere og en akkumulatortank kan derfor forhindre at man må starte spisslastkjeler med mindre miljøvennlig brensel som olje.

Tanken lades når biiokjelene har overskuddskapasitet eller når det er billig elektrisk kraft tilgjengelig. Erfaringer fra driften på Gardermoen er at etterspørselen av varme på morgenene er relativt stor, men kortvarig pga. dusjing på hotellene, noe som gir en typisk effekttopp i døgnproduksjonen. Da kan det komme godt med å ha varmt vann i reserve i akkumulatortanken.
Prosjektet vil gi økt bruk av biobrensel som igjen bidrar til å nå målet om 100% fossilfri forsyning.

Forventet vekst på Gardermoen vil bety en nær dobling av levert fjernvarme fra dagens nivå og frem mot 2045.  Veksten vil i hovedsak komme fra Gardermoen Næringspark.

Forberedelsene startet i 2021 og tanken skal være i drift fra nyttår 2022/2023.

gravearbeider før støping av base til akkumuleringstank
Klargjøring av grunn før støping av betongfundament