CO2 avgift på avfallsforbrenning gir økt mottaksgebyr

22 Dec, 2021

Myndighetene har i statsbudsjettet vedtatt en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Dette vil medføre at mottaksgebyret øker.

Myndighetene har for statsbudsjettet 2022 vedtatt at det skal innføres en CO2-avgift på forbrenning av restavfall. Avgiften er satt til 192 kr pr tonn CO2. Avgiften skal kun belastes fossilt CO2-utslipp, og det er derfor satt en nasjonal sats på 0,55 (55 %) som er myndighetenes anslag på fossilt innhold i restavfallet. Dette utgjør 106 kr/tonn restavfall levert til forbrenning.

 

Statkraft og Avfall Norge m.fl. har påpekt at denne avgiften ikke vil ha ønsket effekt. Den vil ikke bidra til redusert CO2-utslipp, som i all hovedsak kommer fra plast. Til tross for at avgiften nå er vedtatt som foreslått, vil Statkraft gjennom relevante bransjeforeninger fortsette arbeidet med å sikre en bedre innretning av denne avgiften slik at den vil kunne bidra til formålet om mindre fossilt CO2-utslipp.

 

Avgiften er besluttet innført fra 1.1.2022. Statkraft har forståelse for at dette er kort varsel, men avgiften har vært varslet og beslutningen har ikke vært endelig før.

 

Med denne begrunnelse, samt henvisning til avtale med den enkelte avfallskunde om endrede forutsetninger, ser vi oss derfor nødt til å øke mottaksgebyret med kr 106,- pr tonn fra 1.1.2022.

 

Det tas forbehold om eventuelle endringer fra myndighetene knyttet til denne avgiften.