Hvordan kan vi sammen redusere klimagassutslippene i Trondheim?

14 Apr, 2021

Trondheim kommune har som mål å redusere de direkte klimagassutslipp med 80 % i 2030 (jf. 1991). For å nå dette vil én sentral løsning være å utnytte energien i byen vår riktig. Da er det viktig å forstå hvordan fjernvarme er en muliggjører for klimareduksjoner og samtidig har en avgjørende rolle for å avlaste strømnettet i kuldeperioder, slik som den vi opplevde i januar og februar i år.

Smart bruk av energi - ditt toalettbesøk og restavfall varmer opp byen


I fjernvarmeforsyningen utnytter vi i stor grad energikilder som ikke har noen alternativ bruk. Visste du at fjernvarme utnytter energien fra ditt dobesøk hele to ganger gjennom rensing og forbrenning av reststoffer fra kloakk fra Ladehammer renseanlegg? Og at det ved industribedriften Rockwool gjenvinnes energi inn i fjernvarmenettet, som tidligere forsvant rett opp pipa?

Ladehammeren renseanlegg
Ved Heimdal Varmesentral håndterer Statkraft en lovpålagt oppgave hvor ditt avfall blir destruert. I denne renseprosessen tar vi ut farlige stoffer vi ikke ønsker skal komme ut i naturen. Overskuddsenergien fra denne nedbrytningsprosessen blir gjenvunnet og utnyttet til fjernvarmeforsyning i Trondheim by.
Overnevnte energikilder ville gått til spille hvis de ikke ble utnyttet til oppvarmingsformål for boliger, næring og industri slik vi gjør i Trondheim. I tillegg benyttes andre fornybare energikilder som skogsvirke, bioolje og sjøvann. Som leveringssikkerhet for å dekke byens varmebehov på de kaldeste dagene, brukes også de minst bærekraftige kildene som gass og olje. Statkraft som konsern har mål om å fase ut fossile energikilder og bli klimanøytral i 2040, i tillegg til å vurdere mulighet for et karbonfangstanlegg i byen. 


Koblingen mellom strøm og fjernvarme

Det er bred politisk enighet i Norge om at strøm må prioriteres som innsatsfaktor for å fase ut fossil energi i forurensende sektorer som industri og i transportsektoren. Økt bruk av strøm fører derimot til ekstra press på strømnettet. På vinterstid kan strømnettets kapasitetsgrenser strekkes mot det ytterste i Trondheim og andre byer. Dette fikk vi et forvarsel på i kuldeperioden i januar da Statnett anbefalte å avvente lading av elbilen til perioder på døgnet hvor det er lite strømforbruk.
Fjernvarme fra Statkraft står for ca. 1/3 av oppvarmingen av Trondheim by via et ca. 250 km nett under bakken. Trondheim er en fjernvarmeby som er internasjonalt langt fremme med å utnytte lokal overskuddsenergi til både oppvarming, tappevann, byggvarme, snøsmelting og kjøling.
I Trondheim har fjernvarme i snart 40 år bidratt til utfasing av flere hundre olje- og gasskjeler. En mere ukjent, men viktig rolle, er fjernvarmens betydning for leveringssikkerheten for strøm. Fjernvarmen har en viktig rolle som effektavlaster for strøm på kalde dager. Et grovt overslag tilsier at byens fjernvarme har spart nettutbyggingskostnader for strøm for nesten 1,2 milliarder kroner (gitt gjennomsnittsbetraktninger jf. Erichsen & Horgen / NVE). Dette kommer byens borgere til gode både gjennom at strøm fristilles til andre formål som f.eks. til elbillading og at nettleien for strøm kan holdes nede.

 
La oss sammen gjøre Teknologihovedstaden mer miljøvennlig - og smartere

Statkraft ønsker å være en muliggjører for innovative og bærekraftige energiløsninger, og det er viktig at både nye (og rehabiliterte) bygg og områder spiller på lag med dagens kollektive energisystemer. Det å utnytte byens overskuddsressurser fra både ditt restavfall og dobesøk, som ellers ville gått til spille, er sirkulærøkonomi på sitt beste. Utnyttelse av fjernvarme er både energismart, avlaster strømnettet og viktigst av alt; vi kan sammen redusere klimagassutslippene.

"Kronikk skrevet av Audun Brenne for Adresseavisen"