Hvordan kan CO₂-avgift på avfallsforbrenning treffe bedre?

18 Jan, 2023

En samlet fjernvarmebransje står bak et nytt forslag til hvordan avgift på avfallsforbrenning bør se ut. Norsk Fjernvarme lanserte mandag 16. januar en ny utredning fra Norwaste om avgiften på avfallsforbrenning.

Markeringen kan sees på denne linken

Statkraft støtter på generelt grunnlag bruk av CO2 avgift som virkemiddel for å redusere klimagassutslippene, men ikke slik CO2-avgiften på forbrenning av avfall er innrettet nå, sier Snorre Gangaune i Statkraft. Han har deltatt i arbeidsgruppen som står bak forslaget. Gruppens forslag, som bygger på en utredning foretatt av Norwaste, peker på at dagens innretting av avgiften ikke vil gi miljøgevinster eller legge til rette for investeringer i karbonfangst og lagring.

 

 

Forbrenningsavgiften, som ligger fast i statsbudsjett for 2023, er uheldig for Statkrafts anlegg på Heimdal i Trondheim Kommune. Ved anlegget sluttbehandles restavfall fra nærmere 70 kommuner i et geografisk område fra Gudbrandsdalen i sør til Saltfjellet i nord. Her utføres det viktige samfunnsoppdraget med å håndtere avfall som ikke har annen restverdi/skal tas ut av verdikjeden.

I dag er det bare restavfall som forbrennes i Norge som får avgift, ikke det som eksporteres til andre land (i all hovedsak Sverige). Dette betyr at avfall kan unngå avgift gjennom eksport, noe som er stikk i strid med avgiftens formål, sier Gangaune. Dette gjør det vanskelig for norske forbrenningsanlegg å hente inn avgiften i markedet, og den norske avgiften vil da ikke få noen miljøeffekt. Rapporten peker på en modell som andre land i EU bruker (Nederland, Frankrike m.fl.) hvor avfall som eksporteres også blir avgiftsbelagt. Da vil avgiften føre til økte priser på forbrenning, og således motivere til økt materialgjenvinning og utsortering.

Vi er sikre på at politikerne vil være enige i at det trengs en endring, sier Gangaune. Denne utredningen vil hjelpe politikerne å treffe bedre med avgiften og samtidig øke inntektene i statsbudsjettet for 2024. Vi ser at det har vært motstand mot nåværende innretning på avgiften både fra partier på høyre og venstresiden i norsk politikk, men at den likevel er innført uten videre utredning. Det vil være svært viktig å gjøre snarlige endringer slik at avgiften faktisk treffer.