Fjernvarme – en viktig del av framtidens energisystem

09 Feb, 2023

En kronikk av Svein Ove Slinde, Administrerende direktør i Statkraft Varme. Det er gledelig å se at Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere» som ble fremlagt 1. februar fremhever fjernvarmens plass i fremtidens energisystem. Rapporten presiserer at fjernvarme er et effektivt og viktig verktøy for å avlaste kraftnettet, frigjøre kraft til fremtidens elektrifisering og øke forsyningssikkerheten for kraft.

Vi synes det er svært positivt at kommisjonen peker på fjernvarme som en viktig faktor for å nå klimamålene. Årlig brukes det 50 TWh strøm på å holde bygninger varme i Norge. Det er et enormt potensial for frigjøring av kapasitet i kraftnettet, ved å erstatte strøm med overskuddsvarme. Bruk av fornybar og gjenvunnet varme til oppvarming kan bidra stort til å nå klimamålene, ved at strømmen som i dag brukes til oppvarming heller brukes til å elektrifisere andre sektorer. Dette er energieffektivisering på systemnivå, som vil kutte kostnader i kraftnettet og redusere nye naturinngrep.

bilde av Svein Ove Slinde
"Det er gledelig å se at Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere» som ble fremlagt 1. februar fremhever fjernvarmens plass i fremtidens energisystem"

Kommisjonen skriver blant annet: «For kraftsystemet representerer fjernvarme og bioenergi fravær av kraftbruk, og bidrar til god forsyningssikkerhet på samme måte som energieffektivisering hos sluttbruker. Fjernvarme og bioenergi er særlig gunstige alternativer siden de reduserer behovet for elektrisk oppvarming vinterstid. For kraftforsyningssikkerheten vil de ulike varmeressursene bety mye i den omstillingen vi står overfor».

Den verdifulle elektriske kraften må utnyttes smart for at vi skal lykkes med den massive elektrifiseringen som er i gang i samfunnet.  Med Statkraft Varmes tilstedeværelse i 13 norske og svenske byer jobber vi hver dag med å utnytte lokale ressurser som for eksempel overskuddsvarmen fra avfallsforbrenning, biovirke, industri, kloakk, sjø og andre lokale varmekilder.

Visste du at det fra kloakken i Trondheim hentes overskuddsenergi nok til å dekke det årlige varmebehovet til 1000 av byens leiligheter? Eller at det på Gardermoen blir gjenvunnet varme fra kjølelager som dekker mye av flyplassens varmebehov? Og i Moss blir havreskall fra produksjon av havregryn brent, og varmen det skaper blir brukt til oppvarming av byens hus og næringsbygg. Kommisjonen fremhever at dersom flere slike ressurser blir utnyttet, vil det gi et godt bidrag til forsyningssikkerheten for kraft. Det vil først og fremst avlaste kraftsystemet vinterstid når behovet er størst og kraftprisene normalt høyest.

 Rapporten sier at det ligger et potensial for å øke fjernvarmeuttaket med mellom to og fire TWh. Dermed bør det være et realistisk mål å nå totalt 10 TWh fjernvarme i Norge innen 2030.

Vi støtter kommisjonen i at Energimerkeordningen for bygg må utformes slik at den ikke står i veien for økt bruk av overskuddsvarme og større utbredelse av fjernvarme. Energien må brukes smart for at vi skal nå klimamålene! Å utnytte overskuddsvarme som ellers går til spille er smart!

 

Svein Ove Slinde

Administrerende direktør i Statkraft Varme