Økningen av CO₂-avgiften på avfallsforbrenning bør legges på alt norsk restavfall som sendes til forbrenning eller utsettes

25 Oct, 2023

I forslaget til statsbudsjett for 2024 har regjeringen foreslått en betydelig økning i CO₂-avgiften på fossil avfallsforbrenning, avgiften vil øke fra 2023-nivået med hele 85,3 prosent til 882 kroner per tonn fossil CO₂ som slippes ut. Denne avgiftsøkningen har utløst diskusjoner om dens målrettethet og mulige konsekvenser for ulike aktører i avfallssektoren.

Avfallsforbrenning og samfunnsoppdraget

Avfallsforbrenning spiller en avgjørende rolle i effektiv håndtering av ressurser som ikke har noen alternativ anvendelse. Den utfører et kritisk samfunnsoppdrag gjennom destruksjon og fangst av miljøgifter og tungmetaller. Avfallsforbrenningsanlegg har begrensede muligheter til å påvirke volum og sammensetning av restavfall som kommer til sluttbehandling.


Avgiftens Innretning og Konsekvenser

Den foreslåtte økningen av CO2-avgiften på avfallsforbrenning har fått oppmerksomhet på grunn av måten den er innrettet på. Per nå må avfallsforbrenningsanleggene bære denne økte kostnaden da det er problematisk å overføre kostnaden til avfallsbesitterene (de som leverer avfall). Avfall leveres dit det er billigst og med de økte avgiftene i Norge betyr det at avfallet kjøres til Sverige der det er billigere. Svenske aktører har en overkapasitet på forbrenning, eldre, nedbetalte anlegg og konkurrerer med lave priser og i det norske markedet. Sverige fjernet tilsvarende avgift ved sine anlegg da de fant at den ikke reduserte CO2 utslippene og var uheldig for enegiberedskapen.

 


Statkrafts Standpunkt

Statkraft, en ledende aktør innen fornybar energi, mener at avgiften bør redusere CO2 utslipp gjennom å tjene som et insitament for å redusere avfallsmengden, øke graden av utsortering og ombruk, samt for realisering av karbonfangst.

Konsekvensen av den foreslåtte avgiftsøkningen, slik den er utformet nå, vil svekke norsk fjernvarmesatsing som utnytter overskuddsvarme fra avfallsforbrenning. Dette vil resultere i mindre overskuddsvarme tilgjengelig for fjernvarme, reduserte insentiver for avfallsreduksjon og økt grad av utsortering, samt over tid behov for økte investeringer i strømnettet. Dette kan også sette kommuner med avfallsanlegg i en krevende posisjon når det gjelder å nå sine klimamål.


Statkraft mener at : 

  • avgiften bør fryses på nivået gjeldende per 1. januar 2023 og gjennomføre en utredning som belyser de faktiske konsekvensene av dagens avgiftsordning, samt alternative modeller som bedre kan oppnå målet om å redusere klimapåvirkningen fra avfallsforbrenning
  • avgiften bør legges på alt norsk restavfall som sendes til forbrenning (altså til avfallsbesitter), enten det behandles ved anlegg i Norge eller om det eksporteres.