Lager en “energianalyse” for Trondheim

07 Mar, 2024

Europa er inne i en energikrise, noe som fører til en knapphet på strøm. Trondheim kommune har et klart mål om at byen skal bli klimanøytral til 2030: det betyr at vi må kutte byens klimagassutslipp med 80 % og samtidig stimulere til økt grønn verdiskaping. Overgangen fra fossile til fornybare energikilder gjør at prognosene for elektrisk energi- og effektbehov øker kraftig.

Aktører innen utbygging og byutvikling ser stadig nye tilfeller hvor nye initiativ til -og utvidelser av eksisterende virksomheter må vente på at kapasiteten i elnettet utvides eller på utbygging av ny, fornybar energiproduksjon. Dette er en situasjon som både hindrer den ønskede samfunnsutviklingen og bremser det grønne skiftet. 


Trondheim kommune, Tensio og Statkraft samarbeider derfor om å synliggjøre kunnskapen om byens energisystemer i en energianalyse. Denne analysen skal hjelpe med å bruke tilgjengelig energi på en smartere måte.

 

Samarbeider: Audhild Kvam, direktør Tensio, Kent Ranum, ordfører, Ove Berggård, Direktør Statkraft Varme.


Samspill mellom energisystemer

Det tverrfaglige samarbeidet mellom aktørene er avgjørende i innsiktsarbeidet. Og alle har som mål å tilrettelegge for en grønn vekst i byen.


– Våre prognoser tilsier en forbruksvekst frem mot 2030 i Trondheim som tilsier 10-30 % vekst fra dagens nivå, sier Rune Paulsen i Tensio. Det begynner allerede nå å være knapt med tilgjengelig kapasitet i deler av Trondheim og Midt-Norge for øvrig og våre utbyggingsprosjekter har lange ledetider. Situasjonen i Midt-Norge peker på store behov for ny, fornybar energiproduksjon, men også det vil ha lange ledetider. Det blir derfor ekstra viktig med godt samspill mellom energisystemene slik at vi kan bruke energien på en best mulig måte fremover 


I Trondheim har Statkraft avlastet strømnettet ved å forsyne byen med overskuddsenergi gjennom bruk av fjernvarme i over 40 år. I dag dekker fjernvarme cirka 1/3 av byens energibehov, og er ekstra viktig på de kaldeste dagene da presset er størst på strømnettet. 


– Vi utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og industri, energi som ellers ville gått til spille, sier Ove Berggård fra Statkraft. I Trondheim har vi lagt 25 mil med fjernvarmerør som dekker store deler av byen. Vi vil fortsette å koble nye bygg til fjernvarmenettet og ser et potensial for å utnytte byens overskuddsenergi enda bedre, sier han.

 

Stor interesse: Trondheim kommune inviterte til frokostmøte om temaet.

 

Energismart byutvikling er målet

Energianalysen skal bli tilgjengelig for alle som vil bruke kunnskapen i sine prosjekter. Marianne Langedal leder prosjektet i Trondheim kommune. Hun forteller at kommunen har som mål å gjøre byutviklingen energismart.


– Energianalysen skal bli et verktøy for å se hvordan enkeltprosjekter påvirker energisystemet som helhet. Det vil gjøre oss bevisste på hvilke energikilder vi bør bruke hvor, sier Langedal. Vi har to gode, kollektive, fornybare energisystemer i byen. For å dekke fremtidens behov handler det først og fremst om å bruke den energien vi har på en smart måte, avslutter hun.

 


Nysgjerrig på flere nyheter som denne? Meld deg på nyhetsbrev om fjernvarmevirksomheten til Statkraft.