Våren 2024 - Status for karbonfangstprosjektet

29 Apr, 2024

Våren er i anmarsj og vi kan endelig kjenne små streif av vårsolen som treffer oss. Det har vært stor aktivitet i Statkraft Varmes CO₂-fangstprosjekt i vinter, og vi har passert viktige milepæler og følger vår overordnede plan. Bygging av et CO₂-fangstanlegg ved Heimdal Varmesentral er et nødvendig og positivt bidrag for å oppnå Statkrafts bærekraftsmål og Statkraft Varmes og Trondheim kommunes klimamål.

Et CO2-fangstanlegg på Heimdal Varmesentral vil fange og lagre både fossilt og biogent CO2.På denne måten vil vi både bidra til reduksjon og fjerning av CO2 fra atmosfæren.

Biogent CO2

  • Biogent CO2 er utslipp fra biogent materiale eksempelvis forbrenning av matavfall, skogsflis. Denne type utslipp øker ikke CO2 konsentrasjonen i atmosfæren (på lang sikt).
  • Fangst og lagring av biogent CO2 fjerner CO2 fra det naturlige karbonkretsløpet, og er derfor regnet som negative utslipp (fjerning).

Fossil CO2

  • Kilder til fossil CO2 inkluderer utslipp fra forbrenning av eksempelvis plastikk, olje, kull etc. Disse utslippene er ikke del av det naturlige karbonkretsløpet og øker derfor CO2 konsentrasjonen i atmosfæren.
  • Fangst og lagring av fossil CO2 sørger for at CO2 blir “sendt tilbake der det kom fra”, og regnes derfor for karbon nøytralt (reduksjon).

 

Teknisk løsning for CO2 fangstanlegget, tre mulige leverandører er valgt.

Teamet fra Statkraft, med støtte fra konsulenter i Rambøll Danmark, har brukt vinteren til blant annet å gjøre et nedvalg av leverandører til en konseptstudie for CO2-fangstanlegget. Da vi inviterte ulike leverandører til å gi tilbud på en slik studie opplevde vi god respons og vi fikk inn mange spennende og godt gjennomarbeidede tilbud. Vi har nå endt opp med tre leverandører som alle har et noe ulikt konsept.
Konsept/pre-FEED-studiene ferdigstilles til høsten i år. Til da skal de valgte selskapene utvikle og presentere hvordan de konseptuelt vil designe et CO2-fangstanlegg på Heimdal. Fokuset vil være på miljø og sikkerhet, samt design og utvikling av et robust kostnadsestimat. Når studiene er klare vil Statkraft ha et godt beslutningsunderlag for å kunne gå videre med prosjektets videre utvikling på vei mot en mulig investeringsbeslutning i 2027. Selskapene Statkraft har besluttet å engasjere for disse studiene er:

  • Aker Carbon Capture
  • Hitachi Zosen Inova AG
  • Worley i samarbeid med Mitsubishi Heavy Industries

Transport og permanent lager

En annen viktig del av prosjektet er å se på løsninger for transport og lagerløsninger. Her jobber vi blant annet med å vurdere ulike lokasjoner for havn med mellomlager, i tillegg til valg av permanent lager. I arbeidet for en havneløsning er vi i tett dialog med Trondheim Havn og flere private havneeiere. 

Prosjektet deltar også i et klyngesamarbeid, CCUS midt-Norge, med andre aktører i regionen som også planlegger CO2-fangstanlegg. Intensjonen for dette samarbeidet er å finne den mest optimale logistikken for skipstransport til et permanent lager. Transport og permanent lager utgjør omtrent 1/3 av de totale kostnadene, så en felles løsning vil gi reduserte kostnader for alle.

Rammebetingelser og kommersielle forhold

Optimalt teknisk konsept, havneløsninger etc er viktig for realisering av CO2-fangst, og Statkraft har ikke mulighet til å gå videre med realiseringen av CO2-fangst i Trondheim før nødvendige rammebetingelser og kommersielle forhold er på plass. Dette er derfor et høyt prioritert område der vi har god støtte fra kommunikasjon i DH (District Heating/Fjernvarme), Public affairs i Statkraft, og vi jobber sammen i industrisamarbeidet KAN.

KAN (Klimakur for avfallsforbrenning) står for og er et industrisamarbeid mellom 8 norske avfallsforbrenningsanlegg med aktiviteter knyttet til fangst, lagring og/eller utnyttelse av CO2 (CCUS) – der målet er å bidra til økt informasjonsdeling og bedre løsninger rundt CCUS for avfallsbransjen. KAN jobber hovedsakelig med rammeverk, kommersielle forhold og kommunikasjon. 

Vi jobber for at det skal fremskaffes et regelverk for CO2-fjerning, og EUs oppdaterte strategi som kom 6. februar er et steg i riktig retning. Prosjektet har sammen med Statkraft konsernet og KAN en omfattende og god dialog med norske myndigheter med det målet at det etableres tydelige og forutsigbare økonomiske insentiver for etablering av CCUS ved avfallsforbrenningsanlegg. Vårt mål er at det innen 2025 skal komme tydelige politiske signaler for rammeverk og inntektskilder for CO2-fjerning.

Samarbeid med Trondheim Kommune

Trondheim kommune er en av 112 byer som inngår i EU-satsningen Net Zero Cities hvor målet er at disse byene skal gå foran og vise vei til klimanøytralitet, hvilket igjen skal bidra til et klimanøytralt Europa innen 2050. I januar fikk Trondheim kommune tilslag på støtte fra EU som gir et tilskudd til arbeidet om å bli klimanøytralt på 5-600 000 EUR fordelt over to år. Et av hovedmålene i søknaden var å få realisert CO2-fangstanlegg for avfallsforbrenningen på Heimdal Varmesentral da den står for ca 25% av kommunens utslipp. 

bildet viser ansatte hor Trondheim kommune som er på besøk på Heimdal varmesentral

Omvisning på Heimdal Varmesentral for ansatte i Trondheim kommune

Vi har en egen samarbeidsavtale med Trondheim Kommune og er partner i kommunens Net Zero Cities prosjekt. Kommunens positive innstilling til prosjektet er svært viktig for oss og vi har en tett dialog med dem.

Kommunikasjon

Vi har mye besøk og møter med ulike politiske miljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette er viktig for å øke kunnskapen om CO2-fangst og vårt prosjekt. Både for å sikre god sosial og politisk aksept, men også i arbeidet med rammebetingelser og kommersielle betingelser for CO2-fangst. Vi har blant annet hatt besøk av klimaministeren, næringsministeren og hatt møte med energiministeren, og selvsagt ordfører og sentrale politikere og administrasjon i Trondheim kommune.

I januar inviterte vi en del av kommunens ansatte på omvisning på forbrenningsanlegget. Dette var lærerikt og flere av deltagerne hadde aldri vært på et avfallsforbrenningsanlegg tidligere.

Veien videre

Kjerneteamet for prosjektet har en god sammensetning, og sammen med gode bidrag fra Statkrafts øvrige organisasjon og et svært godt samarbeid med Rambøll Danmark har vi et godt utgangspunkt for å finne gode løsninger på både de tekniske, miljømessige og kommersielle forholdene.

Frem mot høsten er fokuset å sørge for at vi får levert gode konseptstudier samt at vi får på plass tilstrekkelige avklaringer på rammebetingelser og forretningsmodeller slik at vi er klare til å starte studien for detaljdesign tidlig i 2025.

Du kan for øvrig lese mer om karbonfangstprosjektet på vår hjemmeside → Karbonfangst- og lagring (CCS) på Heimdal Varmesentral.