Legionellasikring

Fremtidens fjernvarmeanlegg er et lavtemperatur fjernvarmeanlegg der vi varmer vannet til 65-70 °C eller lavere i stedet for 80-90°C. Med lavere temperatur kan vi utnytte energien bedre, ha et lavere varmetap og en høyere virkningsgrad ved gjenbruk av spillvarme.

Generelt er det lav risiko for legionellasmitte i et anlegg basert på fjernvarme med varmeveksler sammenlignet med et tradisjonelt anlegg med varmtvannstank. Skal temperaturen senkes, må likevel legionellafaren adresseres.

Legionellabakterier finnes i alt vann som ikke er sterilt, også ute i naturen. Når vannet varmes, får bakteriene bedre vekstforhold og kan få en konsentrasjon som er så stor at den blir farlig. Bakterien trives best i stillestående vann mellom 20 og 50°C. Legionellabakterier dør ved oppvarming til 50°C. Problemet er at bakteriene er flinke til å "gjemme seg" i bunnslam, salter og liknende som finnes i alle varmtvannstanker og rør. Bakteriene kan "gjemme seg" også ved høye temperaturer. 

Ulike land har ulike metoder for å unngå legionellasmitte. Mange bruker kjemiske midler som klor. Anbefalte temperaturgrenser er en annen metode. I Norge har man ønsket å være ekstra strenge og har satt den anbefalte grensen til 70°C. Årsaken er utstrakt bruk av varmtvannstanker i Norge. 

Den høye temperaturanbefalingen er et problem i Enøk-sammenheng. Det hindrer oss i å hente ut fordelene ved et lavtemperatur fjernvarmeanlegg og utnytte energien effektivt.

Er det mulig å være trygg for legionella og samtidig ha lavere temperatur på vannet?

Helt trygg for legionellasmitte kan man ikke være. Men risikoen reduseres når mengden vann som står i rørene reduseres. For eksempel vil leiligheter med egen varmeveksler i stedet for varmtvannstank ha en svært begrenset risiko for legionella. I Tyskland har man tatt hensyn til dette og har et lavere temperaturkrav for slike leiligheter. Denne diskusjonen har startet i Norge også.

Store anlegg med en felles varmtvannstank der vannet transporteres over store distanser og mye vann blir "stående" i rørene, vi ha større risiko for legionella. Lavere temperatur på tappevannet er likevel mulig i kombinasjon med for eksempel kjemisk behandling i form av en dose klor som er så liten at den ikke setter smak på vannet. 

Det finnes en rekke muligheter for å unngå oppblomstring av legionellabakterien, her er noen eksempler:

  • Kjemisk rensing
  • Ozonbehandling
  • UV-bestråling
  • Filter
  • Temperaturkrav i kombinasjon med andre tiltak