Undervisning

Fjernvarme handler om oppvarming av vann. Vannet varmes ved å utnytte ressurser som ellers ville gått tapt. Et fjernvarmeanlegg kan sammenlignes med et sentralvarmeanlegg og forsyner ett eller flere bygg med varmt vann.

Varmtvannet sirkulerer i nedgravde, isolerte stålrør mellom den sentrale varmesentralen og kundenes anlegg. Rørene legges i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler.

Kundene benytter fjernvarmevannet til vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann.

Til produksjon av fjernvarme nyttes mange forskjellige energikilder. Det kan være avfall, biobrensel, varmepumper, deponigass, naturgass, propan/butangass, elektrisitet og fyringsolje.

Flere energikilder kan brukes samtidig i fjernvarmesystemet. Det gir en stabil og fleksibel forsyning av varme til kundene.

Se NRK-innslaget om fjernvarme i "Newton"Her kan du lære mer